ירושלמי מגילה דף כה ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


חל להיות בערב שבת – במה קורין? רבי זעירה אמר קורין לשעבר; רבי אילא רבי אבהו בשם ר' יוחנן קורין לבא. והוה רבי זעירה מסתכל ביה א"ל מה את מסתכל בי אנא אמר מן שמועה ואת אמר מן דעה ואת מסתכל בי מתניתא מסייע לדין ומתניתא מסייע לדין מתניתא מסייע לר' זעירה "איזהו שבת הראשונה? כל שחל ר"ח של אדר להיות בתוכה אפי' מע"ש". תני שמואל מסייע לר' אילא "איזו היא שבת השנייה כל שחל הפורים להיות בתוכה אפילו בע"ש".

ר"נ בר יעקב בעי הגע בעצמך שחל ט"ו להיות בשבת לקרות במגילת אסתר אין את יכול שאין קורין בכתבי הקודש אלא מן המנחה ולמעלן ויקראו זכור. א"ל כן אמר רב (אסתר ט, כח) "והימים האלה נזכרים ונעשים" – שתהא הזכרתן קודם לעשייתן.

ר' אבא בריה דרב פפי בעי הגע עצמך שחל י"ד להיות בשבת הרי שקדמה אזכרתן לעשייתן א"ל ולא כבר איתתבת דלית אפשר ואם אפשר איחור הוא לעיירות:

מתניתין בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החדש הזה לכם בחמישית חוזרין לכסדרן לכל מפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים:

גמרא רבי בא בשם רבי חייה בר אשי אין מפסיקין בין פורים לפרה רבי לוי בשם ר"ח בר חנינה אין מפסיקין בין פרה להחודש אמר רבי לוי סימניהון דאילין פרשתא בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה בין השלישי לרביעי לא ישתה רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינה בדין הוא שתקדים החודש לפרה שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה ולמה פרה קודמת שהיא טהרתן של כל ישראל ירמיה ספרא שאל לרב ירמיה ר"ח שחל להיות בשבת במה קורין א"ל קורין בר"ח א"ר חלבו קומי ר' אימי מתניתא אמרה כן לכל מפסיקין

מסורת חכמיםעריכה


יום חנוכת המשכן ויום שריפת הפרה והזאתו: