ירושלמי מגילה ג ד

<< | ירושלמי · מסכת מגילה · פרק ג · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


דף כה עמוד בעריכה

מתניתין ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין פרשת שקלים חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת

גמרא ר' לוי בשם ר"ש בן לקיש: צפה הקב"ה שהמן הרשע עתיד לשקול כספו על ישראל. אמר: מוטב שיקדום כספן של בני לכספו של אותו רשע. לפיכך מקדימין וקורין בפרשת שקלים. חל להיות בערב שבת – במה קורין? רבי זעירה אמר קורין לשעבר; רבי אילא רבי אבהו בשם ר' יוחנן קורין לבא. והוה רבי זעירה מסתכל ביה א"ל מה את מסתכל בי אנא אמר מן שמועה ואת אמר מן דעה ואת מסתכל בי מתניתא מסייע לדין ומתניתא מסייע לדין מתניתא מסייע לר' זעירה "איזהו שבת הראשונה? כל שחל ר"ח של אדר להיות בתוכה אפי' מע"ש". תני שמואל מסייע לר' אילא "איזו היא שבת השנייה כל שחל הפורים להיות בתוכה אפילו בע"ש".

ר"נ בר יעקב בעי הגע בעצמך שחל ט"ו להיות בשבת לקרות במגילת אסתר אין את יכול שאין קורין בכתבי הקודש אלא מן המנחה ולמעלן ויקראו זכור. א"ל כן אמר רב (אסתר ט, כח) "והימים האלה נזכרים ונעשים" – שתהא הזכרתן קודם לעשייתן.

ר' אבא בריה דרב פפי בעי הגע עצמך שחל י"ד להיות בשבת הרי שקדמה אזכרתן לעשייתן א"ל ולא כבר איתתבת דלית אפשר ואם אפשר איחור הוא לעיירות: