ירושלמי חלה ג ד

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק ג · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנהעריכה

נכרי שנתן לישראל עיסה לעשות לו פטורה מן החלה נתנה לו מתנה עד שלא גילגל חייבת ומשגילגל פטורה העושה עיסה עם הנכרי אם אין בשל ישראל כשיעור חלה פטורה מן החלה גר שנתגייר והיתה לו עיסה אם נעשית עד שלא נתגייר פטור ומשנתגייר חייב ואם ספק חייב ואין חייבין עליה חומש רבי עקיבה אומר הכל הולך אחר הקרימה דתנור

הלכה ד גמראעריכה

מה בינה לעיסת ארנונא שמא אינה חייבת בחלה תמן ברשות ישראל הוא שמא ימלך הגוי ליטלה ברם הכא לדעתו היא תלויה תני ר' יודה מלאי של ישראל ופועלין גוים עושין לתוכו חייב בחלה מלאי של גוי ופועלי ישראל עושין בתוכו פטור מן החלה אמר רבי יוסי אוף אנן [נמי] תנינן נכרי שנתן לישראל לעשות לו עיסה פטורה מן החלה רבי בון בר חייה בעא קומי רבי זעירא ואפילו יש בשל ישראל כשיעור יעשה כקב מכאן וקב מכאן וקב הגוי באמצע אמר ליה רבי זעירא ואינו מעורב על ידי גוים [גידין] תמן תנינן גר שנתגייר והיתה לו פרה נשחטת עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ואם ספק פטור שהמוציא מחבירו עליו הראייה תמן את אמר ספק פטור והכא את אמר ספק חייב אמר רבי אחא איתתבת קומי רבי אמי ואמר מי יאמר לי שהוא נוטל דמיו מן השבט רבי יעקב בר זבדי רבי חייא בשם רבי לעזר נוטל הוא דמיו מן השבט ויפר [ויפריש] תמן ויטול דמיו מן השבט א"ר יוסי חלה שהיא טבל ובעון מיתה מפריש ולא יטול דמיו מן השבט על שם המוציא מחבירו עליו הראייה אמר רבי בון בר חייה שני גוים שעשו שני קבין וחלקו והוסיפו זה על שלו וזה על שלו חייבין שלא היתה להן שעת חובה ונפטרו שני ישראלים שעשו שני קבין וחלקו והוסיפו זה על שלו וזה על שלו פטורין שכבר היה [היתה] להן שעת חובה ונפטרו ישראל וגוי שעשו שני קבין וחלקו והוסיפו זה על שלו וזה על שלו ניחא חלקו של ישראל חייב חלקו של גוי מהו כלום חלקו של גוי חייב לא מחמת חלקו של ישראל חלקו של ישראל חייב וחלקו של גוי פטור רבי עקיבה אומר הכל הולך אחר קרימה בתנור חברייא בשם רבי לעזר מודה ר' עקיבה לחכמים בעיסת הדיוט שגילגולה טיבולה רבי הילא בשם רבי לעזר מודה רבי עקיבה לחכמים בעיסת הקדש שגילגולה פוטרה כהנא אמר דברי ר"ע אין מירוח פוטר במקום הקדש אמר ר' יונה הדא דכהנא פליגא על רבי לעזר מאן דאמר גלגול פוטר המירוח פוטר ומאן דאמר אין גילגול פוטר אין המירוח פוטר ברם כרבנין גילגול פוטר ברשות הגוי [ואין] המירוח פוטר ברשות הגוי וקשיא על דרבנין גילגול פוטר ברשות הגוי אין המירוח פוטר ברשות הגוי שנייא היא דכתיב וכל מעשר הארץ מזרע הארץ והכא לית כתיב מלחם הארץ מלחם ולא כל לחם א"ר חנינא בריה דרבי הלל מן הדא דרבנין אנן ילפין דלית הדא דכהנא פליגא על רבי לעזר כמה דרב' אמר [דרבנין אמרי] גילגול פוטר ברשות הגוי אין המירוח פוטר ברשות הגוי כן רבי עקיבה אומר אין גילגול פוטר ברשות הגוי ואין המירוח פוטר במקום [ברשות] הקדש