פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף יט ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


ואחרונים חומץ. והאמצעיים ספק. אמר רבי אבהו אני שמעתי מרבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן לא אמר כן אלא שלשה הראשונים ודאי יין מיכן ואילך ספק. מה ופליג ספק מה דאמר רבי יוחנן בשמצאו חומץ דהא. מה דאמר רבי יהושע בן לוי בשמצאו חומץ ברור. ואתיין אילין פלוגתא כאילין פלוגתא. דתנינן תמן מחט שנמצאת חלודה או שבורה טהורה. תני הניחה שיפה ובא ומצאה חלודה. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי שלשה הראשונים ודאי טמאה. אחרונים טהורה. אמצעיים ספק. אמר רבי אבהו אמר רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן לא אמר כן אלא שלשה ימים הראשונים ודאי טמאה מכאן ואילך ספק. רבי אילא ורבי אבא ורבי אלעזר בשם כל רבנין דעלין לבי מדרשא ביין ובמחט הלכה כרבי יהושע בן לוי. רבי קריספא בעי כל שנה ושנה הוא בודק או אחת לשלש שנים. נישמעינה מן הדא המוכר יין לחבירו סתם חייב באחריותו עד החג. אמר רבי יודה תיפתר באילין בני גלילא דאינון קטפין בתר קדמיתא דחגא ולית שמע מינה כלום. ויידא‏[1] אמרה דא ישן משל אשתקד ומיושן מן שלש שנים נימר משום הדא מטעומיתה. הדא אמרה דמתיישן‏[2] חייב באחריותו שתי שנים. הדא אמרה מתיישן חייב באחריותו עד החג. הדא אמרה בכל שנה ושנה הוא בודק. כיצד הוא בודק. בודק חבית אחת וכולן תלויות בה כל אחת ואחת הוא בודק‏[3] ואינה‏[4] מחמיצות. אמר רבי שמי אית בני נש מקשין על גרבא מלבר ואינון ידעין מה אית בה מלגיו:

הדרן עלך כל גט

הלכה א משנהעריכה

השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר גט שנתתי לך בטל הרי הוא בטל. קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו.

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ ויידא בדפוס ויניצי' והדא.
  2. ^ דמתיישן בדפוס ויניצי' דאימתי ישן.
  3. ^ כל אחת ואחת הוא בודק בדפוס ויניצי' ליתא.
  4. ^ ואינה בדפוס ויניצי' ואינן.