פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף יב ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


או שנייא היא דכתיב (דברים כד) ונתן בידה עד שיהא כולו בידה. ומה טעמא דרבי יוסי הגלילי ספר מה ספר מיוחד שאין בו רוח חיים אף כל דבר שאין בו רוח חיים מה ספר שאינו אוכל אף כל דבר שאינו אוכל. מה טעמא דרבנין ספר מה ספר שהוא בתלוש אף כל דבר שהוא בתלוש על דעתיה דרבי יוסי הגלילי ידות האוכלין כאוכלין. נישמעינה מן הדא כתבו על קרן צבי גדדו וחתמו ונתנו‏[1] לה כשר. מפני שגדדו‏[2] ואחר כך חתמו. הא אם חתמו ואח"כ גדדו‏[3] לא. רבי בא בשם ר' מיישא והוא שכתב על זכרותו של קרן. אבל אם כתב על נרתיקו כפרוש הוא וכשר. ר' יונה בעי אף להכשר זרעים כן. חשב שירדו על הבהמה ומן הבהמה על האוכלים. תמן א"ר יוסי הגלילי ספר מה ספר מיוחד דבר שאין בו רוח חיים אף כל דבר שאין בו רוח חיים והכא הוא אומר הכן.

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ גדדו וחתמו ונתנו בדפוס ויניצי' גרדו וחתמו תנו.
  2. ^ שגדדו בדפוס ויניצי' שגרדו.
  3. ^ גדדו בדפוס ויניצי' גרדו.