ירושלמי ברכות דף יג ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


מפני הכבוד. נשמעינא מן הדא ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד דברי ר"מ הא בקדמיתא שואל מפני הכבוד ומשיב מפני הכבוד:
ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי ר"מ. מפני מה הוא משיב - מפני היראה או מפני הכבוד? נשמעינה מן הדא "ר' יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד" הא קדמייתא שואל מפני היראה ומשיב מפני היראה.

עד כדון באמצע הפרשה ואפילו באמצע הפסוק? ר' ירמיה מדמי; ר' יונה משתעי; ר' חונה רב יוסף: (דברים, ו) "ודברת בם"- מיכן שיש לך רשות לדבר בם:

הלכה ב משנהעריכה

ואלו הן בין הפרקים: בין ברכה ראשונה לשנייה; בין שנייה לשמע; בין שמע ל-והיה אם שמוע; בין והיה אם שמוע ל-ויאמר; בין ויאמר לאמת ויציב. ר' יהודה אומר בין ויאמר ל-אמת ויציב – לא יפסיק:

הלכה ב גמראעריכה

אמר רבי לוי טעמיה דר' יודה אני ה' אלהים וכתיב (ירמיה י, י) "וה' אלהים אמת":

הלכה ג משנהעריכה

אמר רבי יהושע בן קרחה: למה קדמה שמע ל-והיה אם שמוע? כדי שיקבל עליו מלכות שמים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצות. והיה אם שמוע ל-ויאמר? ש-והיה אם שמוע נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו נוהג אלא ביום:

הלכה ג גמראעריכה

ר' חייה בשם ר' יוחנן מה טעם אמרו אדם לובש תפילין וקורא את שמע ומתפלל? כדי שיקבל עליו מלכות שמים תחילה משלם; רב אמר: קורא את שמע ולובש את תפיליו ומתפלל. מתניתא רב פליגא עילוי הרי שהיה עסוק עם המת בקבר והגיע עונת ק"ש הרי זה פורש למקום טהרה ולובש תפילין וקורא את שמע ומתפלל. מתניתא מסייעא לרב לא שאדם יקבל עליו מלכות שמים תחילה ואח"כ יקבל עליו עול מצות א"ר אמר רב/י ינאי תפילין צריכין גוף נקי מפני מה לא החזיקו בהן מפני הרמאים עובדא הוה בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה וכפר ביה א"ל אמר ליה, אמר לו לא לך הימנית אלא