ט"ז על יורה דעה שנח

סעיף געריכה

במקום שיש כתפים כו'. נ"ל שלא יפה עושים באיזה קהילות שעושין להם חבורה של נושאי המטה ואין מניחין אחרים לשאת דא"כ היו צריכים לילך יחף והם אין עושין כן: