ט"ז על יורה דעה שנו

סעיף אעריכה

ינתנו ליורשיו. אע"פ דהזמנה לאו מילתא היא מ"מ כיון דהוה ליה זילותא לגביה אחולי אחליה לגבי יורשיו כן איתא פרק נגמר הדין: