ט"ז על יורה דעה שנה


סעיף אעריכה

ואין עולין בחבר עיר. בסימן רנ"ו כתב הטור יש בעיר חבר עיר פירוש אדם גדול ובברכות אמרינן ר' יהודה אומר אין מתפללין מוספין אלא בחבר עיר והיינו צבור ואיך שיהיה פירושו כאן מ"מ לא בא למעט באשה אלא שאין עומדין בחבורה ברחובה של עיר לענין הנזכר בטור בסימן שע"ז אבל לענין ללוותה פשיטא שאין חלוק בין אשה לאיש וכמ"ש סי' שד"מ סעיף ב' כנ"ל פשוט וכן משמע בפרישה: