ט"ז על אורח חיים יט

סעיף אעריכה

(א) חובת גברא — אין זה סותר למה שכתב רמ"א בסימן י"ז דאינו חובת גברא; דהתם בא למעט שאינו חייב ללבוש טלית בת ד' כנפות, כמו שכתב שם, אבל הבגדים המונחים ואינו לובשם – אין חייב לעשות בהם ציצית, לאפוקי ממאן דאמר בגמרא כלי קופסא חייבים בציצית: