ט"ז על אורח חיים יח

סעיף אעריכה

(א) להרמב"ם כו' — ומכל מקום מותר לצאת לרשות הרבים בליל שבת בטלית עם ציצית ולא הוי משוי, שהם נוי הבגד ותכשיטיה:

(ב) ולהרא"ש וכו' — טעמו מדאמרינן בגמרא דאין לעשות סדין בציצית, גזירה משום כסות לילה, ולא אמרינן שמא יתכסה בה בלילה. שמע מינה דכסות המיוחד גם ליום אין לחוש אם לובשו גם בלילה, ועיקר החשש מחמת כסות המיוחד ללילה לחוד, שבו לא הותר כלאים לגמרי, מה שאין כן בכסות המיוחד גם ליום, כיון שהותר בו פעם אחת כלאים הותר לגמרי:

(ג) מיוחד גם כן ליום — אבל על המיוחד ללילה לא יברך ביום, ולאפוקי מרמב"ם: