חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע״ח–2018


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשע״ח, 454.

דחיית תחילה: ק״ת תש״ף, 1880.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את הפריון במשק ואת רמת התחרות בו, להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את הנטל הרגולטורי, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2019.

פרק ב׳: בנקאות

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה
(א)
תחילתו של פרק זה שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה); שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור, בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
פורסמו תקנות התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) (דחיית תחילתו של פרק ב׳ לחוק), התש״ף–2020 (ק״ת תש״ף, 1880), לפיהן יום תחילתו של פרק ב׳ יידחה בשישה חודשים, ליום ט״ז בתשרי התשפ״ב (22 בספטמבר 2021).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סעיף 10(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום); ואולם בתקופה שמיום הפרסום של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את הסעיף כך שבמקום האמור בו יבוא ”בסעיף 10(1), אחרי ”5א2,“ יבוא ”5ב(ב),““;
(2)
תחילתו של סעיף 11א(א1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ארבע שנים מיום הפרסום.
ביקש לקוח, בתקופה שמיום הפרסום עד יום התחילה, לסגור את חשבונו בבנק, לא יבטל הבנק שבו מנוהל החשבון, רק בשל בקשת הסגירה, את ההטבות וההנחות שלהן היה זכאי הלקוח במסגרת ניהול חשבונו באותו בנק במועד מוקדם מהמועד שנקבע לעניין זה בהסכם בין הבנק ובין הלקוח; לא נקבע בהסכם מועד כאמור, לא יבטל הבנק את ההטבות וההנחות כאמור, במשך שלושה חודשים לפחות ממועד בקשת הסגירה או עד מועד סגירת החשבון, לפי המוקדם.

פרק ג׳: הסרת חסמים בייבוא אישי

תחילתו של סעיף 112 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, כנוסחו בחוק זה, ביום י״ח בסיוון התשע״ח (1 ביוני 2018).
תיקון חוק התקנים – תחילה
תחילתם של סעיפים 1 ו־9 לחוק התקנים, כנוסחם בחוק זה, ביום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018); שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים.

פרק ד׳: טלגרף אלחוטי

פרק ד׳ – תחילה
(א)
תחילתו של פרק זה חודש מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סימן ב׳ בפרק ג׳ לפקודה כנוסחו בחוק זה, ושל יתר הוראות הפקודה כנוסחה בחוק זה לעניין אישור התאמה, ביום י״ט באב התשע״ח (1 באוגוסט 2018); שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים;
(2)
תחילתו של פרק ט׳ לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לעניין מערכת הביטחון, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על שישה חודשים; לעניין זה, ”מערכת הביטחון“ – כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע״א–2011.
פרק ד׳ – הוראות מעבר
(א)
רישיון או תעודה שניתנו לפי סעיפים 5 או 13 לפקודה, לפני יום התחילה, והיו בתוקף ערב היום האמור, יראו אותם כרישיון שניתן לפי סעיף 4ג או 4ח לפקודה, כנוסחם בחוק זה, לפי העניין, עד תום תקופת תוקפם, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.
(ב)
אישור סוג שניתן לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז–1987 (בסעיף זה – תקנות הטלגרף האלחוטי), לפני יום התחילה, והיה בתוקף ערב היום האמור, יראו אותו כאישור סוג שניתן לפי סעיף 4ג(א)(1) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.
(ג)
אישור שנתן המנהל לפי סעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי־תחולת הפקודה) (מס׳ 2), התשמ״ב–1982 (בסעיף זה – צו אי־תחולה מס׳ 2), יראו אותו כאישור התאמה שניתן לפי סעיף 4יא לפקודה, כנוסחו בחוק זה, וימשיכו לחול על בעל האישור ההוראות שנקבעו באישור, והכול אלא אם כן בוטל האישור קודם לכן.
(ד)
מכשיר אלחוטי שמתקיימות בו התכונות הטכניות המפורטות בסעיף 1 לצו אי־תחולה מס׳ 2 יראו אותו כמכשיר במסלול אישור שנקבע לפי סעיף 4ט(א) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.
(ה)
(1)
מפקח שהמנהל אצל לו את סמכויותיו לפי תקנה 9 לתקנות הטלגרף האלחוטי והסמכתו עמדה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח שהוסמך לפי סעיף 11א(א) ו־(ב) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.
(2)
מפקח שמונה בהתאם להוראות פרק ו׳ לחוק הטיס, ומינויו היה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס שהוסמך לפי סעיף 11א(ג) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.
(3)
הודעה על פרטי מפקחים שיראו אותם כמפקחים שהוסמכו לפי סעיף 11א לפקודה, כאמור בסעיף קטן זה, תפורסם ברשומות.
(ו)
חברי ועדת התדרים שכיהנו ערב יום התחילה בהתאם להחלטת הממשלה שניתנה לפי סעיף 5ד(ג) לפקודה, כנוסחו לפני יום התחילה, יראו אותם כחברי ועדת התדרים שמונו לפי סעיף 5ה לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ובלבד שמינוים לא בוטל.

פרק ה׳: תקשורת

תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה

פרק ו׳: תחבורה

הנוסח שולב בפקודת התעבורה.

פרק ז׳: תכנון ובנייה

סימן א׳: פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית

סימן ב׳: פטור מהיטל השבחה למיתקן פוטו־וולטאי

סימן ג׳: הוראות שונות

פרק ח׳: כבאות

פרק ח׳ – תחילה
(א)
תחילתו של פרק זה 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה).
(ב)
הוועדה המייעצת לאסדרה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, כנוסחו בחוק זה, תוקם עד יום התחילה.

פרק ט׳: חברות ממשלתיות

פרק ט׳ – תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 34א לחוק החברות הממשלתיות, כנוסחו בחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, והוא יחול על דוחות לפי סעיף 33(א) לחוק החברות הממשלתיות לגבי שנת 2017 ואילך.


התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר התשע״ח (14 במרס 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.