חובת השמירה

חובת השמירה
מחבר ישראל מאיר הכהן
נושא שמירת הלשון
הוצאה האלמנה והאחים ראבינאוויץ
שנת הוצאה תרע"ח
מקום ההוצאה פאלטאווא
ספר זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה
קונטרס
חובת השמירה

על שם הכתוב: "מי האיש החפץ חיים וגו' נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה".
ונאמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".
מאת רבנו
רבי ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן זצוקללה"ה מעיר ראדין
בעהמ"ח ספר חפץ חיים ומשנה ברורה

נוסח השער דפוס תשכ"ה

חובת השמירה הוא ספר מוסר המבאר את גודל חובת האדם על שמירת דיבורו, שחיבר הרב ישראל מאיר הכהן מראדין.

על הספר, כפי שמובא בשער

בו יבואר חובת השמירה המוטלת על האדם לשמור תמיד פיו ולשונו מלשון הרע, ומכל שאר דבורים אסורים אשר מצוי לעבור עליהם. וגודל שכרו עבור זה.
גם יבואר בו כמה מעלות גדולות היוצאות מענין זה, ושדבר זה מקרב הגאולה. גם העתקתי דברי הרמב"ם מה שכתב בענין זה.
גם חיברתי לזה פתיחה רחבה המדברת במעלת השמירות וגודל חובתה על האדם.

ואשרי האדם שיתבונן בזה. ויהיה מאושר בזה ובבא.

תוכן הספרעריכהספרים נוספים מהמחברעריכה