נדחי ישראל

ספר נדחי ישראל
נדחי ישראל
המחבר רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
קריאה באינטרנט מהדורת תרנ"ד,
מהדורת תשי"א.

נדחי ישראל בו יבואר כמה וכמה ענינים מעיקרי הדת אשר מוטל על כל איש המתגורר בארצות רחוקות לידע אותם ולהזהר בהם כדי שלא לצאת מדת הישראלי, גם מבואר בו כמה הלכות מאו"ח ויו"ד שנחוץ לכל איש המתגורר שם לדעת אותם. גם יבואר בו בכמה פרקים גודל שכר מקיימי מצות התורה ולהיפך גודל העונש ח"ו, וראוי ונכון לכל מי שהוא בן תורה ליעץ לחבריו ומקורביו שילמדו אותן כדי שידעו הדברים המצויין להכשל בהן ויזהרו מהן. המקור לשם הספר הוא הפסוק (דברים ל ד): "אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ וּמִשָּׁם יִקָּחֶךָ".

תוכן הספרעריכה

 • הסכמות
 • הקדמת בן המחבר
 • הקדמה
 • פרק א – בו יבואר גודל החיוב לשמור את התורה אף בעת שהוא מתגורר בקצה הארץ מגוי אל גוי, ובזכות זה תבוא הגאולה, גם יבוארו בו הסבות המביאות לרפיון התורה בעת ההיא ואיך להשמר מהם.
 • פרק ב – בו יבואר כי רק בקיום מצות התורה נקרא יהודי.
 • פרק ג – בו יבואר שמי שמתחזק לשמור את התורה בעת כזו מתעלה מדרגתו מאד.
 • פרק ד – בו יבואר שיזהר מאד שלא יחסרו לו מצות התדיריות.
 • פרק ה – בו יבואר גודל מעלת התפלה וחיובה.
 • פרק ו – בו יבואר מענין מצות קריאת שמע.
 • פרק ז – בו יבואר גודל מצות תפלין וציצית.
 • פרק ח – בו יבואר איזו דינים מלוקטים השייכים לענין תפלה.
 • פרק ט – בו יבואר דין נטילת ידים וברכת המזון.
 • פרק י – בו יבואר כי התרשלות למוד התורה גורמת להריסת כל הדת.
 • פרק יא – בו יבואר גודל החיוב ללמוד תורה וגודל שכרה.
 • פרק יב – בו יבואר גודל החיוב לקבוע עתים לתורה.
 • פרק יג – בו יבואר עוד שהתורה מצלת לאדם מן היסורין ומכל פגעים רעים בעוה"ז ובעוה"ב, ולהיפך גודל עונשו ח"ו.
 • פרק יד – בו יבואר שמצוה יותר ללמוד בחבורה.
 • פרק טו – בו יבואר גודל חיוב על האדם ללמד לבנו תורה.
 • פרק טז – עוד מענין זה.
 • פרק יז – בו יבואר ענין הסתת היצר בזה, וביטולו.
 • פרק יח – בו יבואר מצות התיסדות בתי ת"ת והתמנות מורה צדק לישראל.
 • פרק יט – בו יבואר דין אם מוכרח לעבור על איזה דבר מן התורה [יו"ד סימן קנ"ז וחכ"א].
 • פרק כ – בו יבואר גודל גנות העריות וגודל עונשו.
 • פרק כא – עוד מענין זה.
 • פרק כב – בו יבואר כמה צריך האדם להתגבר תמיד על יצרו שלא ליתן לו שום פתח, ולברוח מחברת אנשי רשע, גם יבואר בו שבודאי הקב"ה יסייעהו להאדם ולא יתייאש האדם את עצמו.
 • פרק כג – בו יבואר גודל שכר האדם ששומר עצמו מזה העון בכמה וכמה ענינים בזה ובבא.
 • פרק כד – בו יבואר דיני איסור עריות ואיסור יחוד ובמה שמצוי להכשל בו בעו"ה.
 • פרק כה – בו יבואר חיוב הנשואין בחופה וקידושין לאיש הישראלי.
 • פרק כו – בו יבואר דין מלבושי שעטנז, גם יבוארו בו דיני הקפת פאת הראש והזקן.
 • פרק כז – בו יבואר ענין מאכלות האסורות.
 • פרק כח – בו יבואר גודל העונש של מאכלות האסורות.
 • פרק כט – בו יבואר גודל השכר של השומר עצמו ממאכלות האסורות.
 • פרק ל – בו יבוארו איזו ענינים באיסורי חלב ודם וגיד הנשה.
 • פרק לא – בו יבוארו איזו דינים הנחוצים למעשה.
 • פרק לב – בו יבואר כיצד מולחין הראש והרגלים ואיברים פנימים.
 • פרק לג – בו יבוארו עוד כמה דינים אחדים מענין מאכלות אסורות ושאר איסורים.
 • פרק לד – בו יבואר ענין התשובה.
 • פרק לה – בו יבוארו עוד דברים שצריך העל תשובה ליזהר בהן.
 • פרק לו – בו יבואר גודל חיוב שמירת שבת.
 • פרק לז – בו יבוארו דיני הכנת השבת בע"ש וכמה צריך להקדים בזה וגם דיני קידוש.
 • פרק לח – בו יבואר גודל חיוב לימוד התורה ביום השבת.
 • פרק לט – בו יבואר שיתבונן האדם תמיד שלא יבוא לחילול שבת על ידי מעשיו וגורם העון הזה לירד מנכסיו וגודל זכות האנשים המזהירים על השבת.
 • פרק מ – בו יבוארו דיני איסור חמץ ודיני אפיית המצב.
 • פרק מא – בו יבוארו כמה ענינים עקרים מהלכות נדה.
 • פרק מב – בו יבואר שאל יתרחק האדם לדור במקום שאין ישראל מצויין שם.
 • פרק מג – בו יבואר קצת מקדושת תורתנו, ותרמית האנשים הפושעים החוטאים ומחטיאין את הרבים בדבריהם הנפתלים.
 • פרק מד – עוד מענין זה.
 • פרק מה – בו יבואר תשובת הנביא על טענת הטועין.

-