<< | ספר זכריהפרק ט' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי זכריה ט

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

    א משא דבר יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל ב וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד ג ותבן צר מצור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות ד הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל ה תרא אשקלון ותירא ועזה ותחיל מאד ועקרון כי הביש מבטה ואבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב ו וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים ז והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי ח וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני     ט גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות י והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ יא גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו יב שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך יג כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון ושמתיך כחרב גבור יד ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן טו יהוה צבאות יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני קלע ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזויות מזבח טז והושיעם יהוה אלהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו יז כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות