פתיחת התפריט הראשי

זהר חלק ג רמד ב

דף רמד ב

מאן דישגח עליה הה"ד איה. מאן דירחם עליה בגין דלא ישכח:

אמר ר"מ מאן דמזלזל וכו':

יש כאן רעיא מהימנא