התורה והמצוה על במדבר יח ו


פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר יח ו:

יב. לכם מתנה נתונים, יכול לעבודתכם של הדיוט ת"ל לה' כמו שמפורש למעלה לשמור משמרת גזברין ואמרכלין רש"י בפי' ועייין למעלה ( קרח ו ).קיצור דרך: mlbim-bm-18-06