התורה והמצוה על במדבר יח ו

<< התורה והמצוה על במדבר • פרק יח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר יח ו:

יב. לכם מתנה נתונים, יכול לעבודתכם של הדיוט ת"ל לה' כמו שמפורש למעלה לשמור משמרת גזברין ואמרכלין רש"י בפי' ועייין למעלה ( קרח ו ).


קיצור דרך: mlbim-bm-18-06