התורה והמצוה על במדבר יח ב

<< | התורה והמצוה על במדברפרק י"ח • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר י"ח, ב':

וְגַ֣ם אֶת־אַחֶ֩יךָ֩ מַטֵּ֨ה לֵוִ֜י שֵׁ֤בֶט אָבִ֙יךָ֙ הַקְרֵ֣ב אִתָּ֔ךְ וְיִלָּו֥וּ עָלֶ֖יךָ וִישָֽׁרְת֑וּךָ וְאַתָּה֙ וּבָנֶ֣יךָ אִתָּ֔ךְ לִפְנֵ֖י אֹ֥הֶל הָעֵדֻֽת׃פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר יח ב:

ד. וגם את אחיך מטה לוי , ציין אותם בשני תארים, שאם יאמר אחיך לבד נפרש שר"ל כל ישראל שנקרא בשם אחיך בכ"מ, ואם אומר מטה לוי לבד יכלול גם הנשים. ובילקוט הוסיף רבי אומר מטה לוי שומע אני אף הנשים במשמע ת"ל אחיך להוציא את הנשים.


ה. אחיך מטה לוי שבט אחיך הקרב אתך , למה האריך לומר מטה לוי שבט אחיך, מפרש ר"ע מפני שמ"ש למעלה אתה ובניך ובית אביך אתך, יש לפרשו שכוון על בני קהת לבד. שאבי עמרם הוא קהת לא לוי. וכמו שפרש"י כן באמת. לכן באר בכאן מטה לוי שבט אביך שמכוון על כל הלוים שנקראים שבט אביך. מבואר שבשם אביך מצין את לוי ובמלת אתך מצין כל הלוים. וכן במ"ש למעלה ובית אביך אתך, מציין כל הלוים, לא בני קהת לבד


ו. וילוו עליך וישרתוך , פי' שישרתו אותך בעבודה המיוחדת ללוים היינו בשיר על הדוכן, שנקרא בשם שירות כמו שלמדו בערכין (דף יא) שיר' ממ”ש ושרת את אחיו בשם ה'. וכן שימנו מן הלוים גזברין בארו שא”ל שישרתו אותך בעבודה שעושים הכהנים שהוא השמירה , שהכהנים גם כן שומרים את המקדש שהרי זה נאמר אח"כ שאמר ושמרו משמרתך.

וא"ל שמה שאמר וישרתוך ר"ל כל מיני שירות בין בדברים שהם לעבודת כהנים שישרתו אותם הלוים לסיע להם, בין בעבודות המיוחדות ללוים. ולפי זה נאמר שבעבודת השמירה יהיה גם כן עבודת כהנים, כשהלוים שומרים פטורים הכהנים מלשמור. שהרי אמר אחרי זה שהלוים הם נתונים לה' לא לשרת את הכהנים. ואם כן אא"ל שפי' שישרתו את הכהנים להקל מעליהם עבודת כהנים, רק שישרתו בדברים שאין הכהנים יכולים לעשותם. שבזה הם משרתים לה' לעשות עבודתו שאי אפשר לעשותם ע"י אחר. ואם כן מ"ש וישרתוך היינו בעבודתם דהיינו בשיר ולהעשות גזברין. ומוסיף ושמרו משמרתך שעל זה לא אמר לשון שירות, שבזה אינם מסיעים לכהנים, כי הכהנים צריכים לשמור בג' מקומות תמיד, רק הם שומרים בפני עצמם בכ”א מקומות והכהנים אין נפטרים בכך כי בזה אין הלוים משרתים את הכהנים רק שומרים בפני עצמם. וסוגיא דתמיד (דף כו ע”ב) הוא הפך מדברי הספרי.

ז. ואתה ובניך איתך לפני אהל העדות פי' שהכהנים יהיו שומרים מבפנים והלוים בחוץ. שא”ל שפי' שגם הכהנים ישמרו לפני אהל העדות עם הלוים, דהא אמר ונלוו עליך ושמרו את משמרת הרי הלוים טפלים. וזה לשטת הספרי שמה שנאמר ילוו עליך וישרתוך היינו בעבודתם. אבל לשטת הגמ' דתמיד שפי' וילוו עליך וישרתוך היינו בעבודת השמירה, סבירא ליה דחד אתי שיהיו הלווים שומרים מלמעלה והלוים מלמטה, וחד אתך שיהיו הכהנים מבפנים והלוים מבחוץ. ועי' בז"א ובמ"ל פ"ח מהל' בית הבחירה ואכמ"ל בזה


קיצור דרך: mlbim-bm-18-02