העמק דבר על שמות כב ד

(שמות כב ד): "כי יבער איש" - פשוטו של מקרא הוא כהירושלמי ריש מסכת בבא קמא:

  • "כי יבער איש" היינו רגל, משום הכי כתיב "שדה או כרם", דרגל בהמה משבר ענפי הכרם;
  • "ושילח את בעירה..." היינו שן, שאינו רגיל לאכול אלא שדה.

ובתלמוד דילן רבו הדיוקים והדרשות.