<< · דברים רבה · ב · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה'" זה שאמר הכתוב (תהלים לט, יב): "בְּתוֹכָחוֹת עַל עָוֹן יִסַּרְתָּ אִישׁ וַתֶּמֶס כָּעָשׁ חֲמוּדוֹ אַךְ הֶבֶל כָּל אָדָם" מהו בתוכחות על עון על ידי עון אחד שהיה ביד משה שהוכיח את בניך ואמר להם (במדבר כ, י): "שמעו נא המורים" יסרת אותו והוכחת אותו ואין איש אלא משה שנאמר (שם יב, ג) "והאיש משה ענו מאד". מהו "ותמס כעש חמודו" כל חמדה שהיה מתאוה משה ליכנס לארץ המסת אותו כעש הזה שנכנס בכלים ומרקיבן ואין חמודו אלא ארץ ישראל כענין שנאמר (ירמיה ג, יט): "ואתן לך ארץ חמדה וגו'". ואם כך הגיע למשה הצדיק על אחת כמה וכמה שאר כל הבריות שהם מתוקנין להבל ומתוקנין ליום הדין "אך הבל כל אדם" א"ר אחא שנעשה אלוה שנאמר (שמות ז, א): "ראה נתתיך אלהים לפרעה" עכשיו הוא מתחנן ומתחבט וָאֶתְחַנַּן אֶל ה':