ברכי יוסף על אורח חיים ד

« ברכי יוסף על אורח חיים סימן ד »


סעיף אעריכה

אעריכה

דין א: מים הפסולים וכו' — עיין מה שהאריך בספר פרי צדיק דף ע"ג ודף ע"ד:

סעיף געריכה

בעריכה

דין ג: לפה ולא לחוטם וכו' — עיין מ"ש בספר פרי צדיק דף ע"ד ע"ג. והנה מרן השמיט יד לאמה, דההיא משום קרי, וכמ"ש בבית יוסף לדעת הטור. והקשה הרב אליה רבה (אות ה) דאשתמיטתיה דברי הטור בקצור פסקי הרא"ש פרק שמנה שרצים (שבת פרק יד אות ג), שכתב: יד לעין ולאמה וכו', ע"ש. ולי ההדיוט נראה דמוכח שיש ט"ס בקצור פסקי הרא"ש, וצ"ל יד לעין ולאזן וכו', והדין עם מרן. וכדמוכח מדברי הטור כאן. שוב ראיתי שכן כתב בספר יד אהרן:

סעיף ועריכה

געריכה

דין ו: א"צ רביעית ידים לתפלה — עיין מ"ש הרב פרי צדיק דף ע"ד ע"ב:

סעיף טעריכה

דעריכה

דין ט: אסור להנות מהם וכו' — מנהג החרדים אל דבר ה' שלא לקרות ולברך כנגדם, ושמענו שכך היה נוהג מופת הדור הגאון מהר"ח אבואלעפיא זצ"ל:

סעיף י"געריכה

העריכה

דין י"ג. אם היה ניעור כל הלילה יש להסתפק וכו'. והרב מהר"ח הכהן תלמיד מהרח"ו זצ"ל פשיטא ליה דאין רוח רעה שורה עליהם וכן אם השכים קודם ע"ה ונטל ידיו ויהי ער עד הבקר אין רוח רעה שורה על ידיו וכ"כ בס' דרך החיים למהר"ח מאוסטרא בשם האר"י והרמ"ז ע"ש דף נ"ו ע"ד:

סעיף ט"ועריכה

ועריכה

דין ט"ו. ישן ביום יש להסתפק וכו' ומר זקנינו הרב החסיד מהר"א אזולאי בעל חסד לאברהם ז"ל בפירוש הזהר אשר לו כ"י הנקרא אור החמה כתב משם מהרח"ו זצ"ל שהוכיח מלשון הזהר דגם הישן ביום רוח רעה שורה עליו. וכן ראיתי שכתב הרב מהר"ם די לינזאנו בדרך החיים דף צ"ה ע"א:

סעיף ט"זעריכה

זעריכה

דין ט"ז. הגהה ובגמ' פ' הישן וכו' מה שהוכיח בס' יד אהרן מפירש"י כמ"ש מור"ם עש"ב כבר השיגוהו דהם שתי לשונות רש"י. וכן ראיתי במכתב בגליון למופת הדור מורינו הרב בתי כהונה שהשיגו ופשוט:

סעיף כ"געריכה

חעריכה

דין כ"ג. ברכות דשחרית יכול לברך קודם נטילה וכו'. בס' הזהר אסר בפירוש כמ"ש הרב מהר"ם די לונזאנו בדרך חיים דף ק"ב והביאו הרב כנסת גדולה. וכזה ראיתי למר זקנינו ז"ל בס' אור החמה כ"י משם מהרח"ו זצ"ל דבזהר מוכח דלא כמו שפסק בש"ע: