במדבר רבה טו יד

יד.    [ עריכה ]
דבר אחר"עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף" זה שאמר הכתוב (משלי כד, כא): "יְרָא אֶת ה' בְּנִי וָמֶלֶךְ" מהו ומלך המליכהו עליך.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וָמֶלֶךְ" המלך יצר טוב על יצר הרע שנקרא מלך שנאמר (קהלת ט, יד): "ובא אליה מלך גדול וסבב אותה".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וָמֶלֶךְ" יכול אם יאמר לך המלך לך עבוד עבודת כוכבים שתשמע לו ת"ל "ירא את ה'" כך מצינו לנבוכדנצר שאמר לחנניה מישאל ועזריה לעבוד עבודת כוכבים ולא שמעו לו אמרו לו (דניאל ג, יח): "לֵאלָהָיִךְ לָא אִיתַנָא פָלְחִין וּלְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵימְתָּ לָא נִסְגֻּד" אמר להם נבוכדנצר (יד): "הַצְדָּא שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ" אנטוס אתמול אתם אומרים כל מי שהוא מבקש ליקח לו עבודת כוכבי' היה הולך לירושלים שנאמר (ישעיה י, י): "ופסיליהם מירושלים ומשומרון" ועכשיו באתם לעשות עבודת כוכבים שלי צדו "הצדא שדרך מישך ועבד נגו" לא כך אמר לכם הקב"ה שתשמעו למלכות כל מה שהיא אומרת לכם שנאמר (קהלת ח, ב): "אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים" אמרו לו מלך אתה עלינו למסים ולארנוניות אבל לעבוד עבודת כוכבים נבוכדנצר את וכלב שוים (טז): "עֲנוּ שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ וְאָמְרִין" למלכא נבוכדנצר לא אמרו אלא "נְבוּכַדְנֶצַּר".
(דניאל ג, יז): "לָא חַשְׁחִין אֲנַחְנָה עַל דְּנָה פִּתְגָם לַהֲתָבוּתָךְ. הֵן אִיתַי אֱלָהַנָא דִּי אֲנַחְנָא פָלְחִין יָכִל לְשֵׁיזָבוּתַנָא מִן אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא וּמִן יְדָךְ מַלְכָּא ישיב" (יח): "והן לא" אמרו לו בין מציל ובין שאינו מציל "ידיע ליהוי לך מלכא די לאלהך לא איתנא פלחין" הוי "ירא את ה' בני ומלך".
"ועם שונים אל תתערב" ועם אותן שאומרין שהן שני אלוהות בעולם אל תתערב להן שסופן ליאבד מן העולם שנאמר (זכריה יג, ח): "והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית יותר בה "ומה הן "השלישית" אלו ישראל (ישעיה יט, כד): "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה בארץ" "הוי ירא את ה' בני ומלך" וכל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא סופו ליעשות מלך ממי אתה למד מאברהם על ידי שנתיירא מן הקב"ה נעשה מלך שנאמר (בראשית כב, יב): "כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה" ומנין שנעשה מלך שנאמר (שם יד, יז) "אל עמק שוה הוא עמק המלך" מהו "שוה עמק המלך" שהשוו הכל ונטלו עצה וקצצו ארזים ועשו כסא והושיבוהו מלך עליהם ולא תאמר אברהם בלבד אלא אפילו משה שנתיירא מן הקדוש ברוך הוא נעשה מלך לכך כתיב "ירא את ה' בני ומלך":