במדבר רבה טו יג

יג.    [ עריכה ]
"עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף" זה שאמר הכתוב (תהלים כד, ז): "שאו שערים ראשיכם" בשעה שהכניס שלמה את הארון למקדש אמר "שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם" שהיו הפתחים שפלים ואמר "הנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד" אמרו השערים "מי הוא זה מלך הכבוד" מיד בקשו השערים לירד עליו ולרוץ את ראשו אלולי שאמר "ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה" וחזר ואמר "ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה שאו שערים ראשיכם" אמר להם התגדלו שמלך הכבוד עליכם מיד חלקו לו כבוד ונשאו עצמן ונכנס הארון אמר להם הקב"ה אתם חלקתם לי כבוד חייכם כשאני אחריב את ביתי אין אדם שולט בכם תדע שכל כלי המקדש גלו שנאמר (דניאל א, ב): "ויתן ה' בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלהים" אבל שערי בית המקדש במקומן נגנזו שנאמר (איכה א, ט): "טבעו בארץ שעריה".

מהו "ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה" שהוא חולק ליראיו מכבודו כיצד הוא נקרא אלהים וקרא למשה אלהים (שמות ז, א): "ראה נתתיך אלהים לפרעה" הוא מחיה המתים וחלק מכבודו לאליהו והחיה את המת שנאמר (מ"א יז, כג): "ויאמר אליהו ראי חי בנך" ולמלך המשיח ילבוש לבושו שנאמר (תהלים כא, ו): "הוד והדר תשוה עליו".
מה כתיב (שם מז, ו) "עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר" אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מלך עשיתיך שנאמר (דברים לג, ה): "ויהי בישורון מלך" מה מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו אף אתה"עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף" כשתכניס את ישראל יהיו תוקעין בהם והן מתכנסין שנאמר"וְתָקְעוּ בָּהֵן וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ" לכך"עֲשֵׂה לְךָ":