בית שמואל על אבן העזר מג

סעיף א עריכה

(א) דלא תקנו חז"ל נישואין:    הואיל ואתו לכלל נישואין לכן לא תקנו חז"ל נישואין אף על פי לקטנה תקנו נישואין התם הטעם שלא ינהוג בה מנהג הפקר לכן קטנה אחר שתגדיל הגדילה הקידושין מדרבנן וצריכה גט מד"ס כמ"ש הרמב"ם פי"א ה"ג ולקמן סי' קנ"ה ובקטן אפילו אחר שהגדיל לא הגדילו הקדושין כלל אפילו מד"ס אא"כ שבעל או נתייחד עמה אחר שהגדיל:

(ב) דל"ח:    אף על גב אם בעל כשהגדיל אמרינן דמקדש כי יודע שאין קידושי קטן כלום גבי ביאה לא מחית לספיק' שאל יהיה ביאת איסור לכן מקדש אותה כ"כ הר"ן:

(ג) דמסתמ' בעיל לשם קידושין:    עיין סוף סימן ל"א אם דר עמה כדרך איש עם אשתו כתבתי לעיל:

(ד) לא כתב:    כ"כ בש"ג וכן מוכח מתוס' ס"פ הכותב דהא הקשו מאי קמ"ל מתני' שע"מ כן קיימה אפילו לא כתב לה כתובה י"ל כתובה ותרצו דקמ"ל היכ' שנשאה בתולה אף על גב כשגדל או נתגייר כבר היא בעולה אפ"ה יש לה כתובה מאתים שע"מ כן קיימה שיהא עכשיו כתחלת נישואין מוכח אם לא כתב אין לה כתובה דאל"כ אכתי קשה אפילו לא כתב לה יש לה כתובה כנ"ל עיקר ועיין עוד מזה בסימן ס"ז:

סעיף ב עריכה

(ה) המקדש את הקטנה:    היינו היא בעצמה קבלה הקדושין אבל אם אמה ואחיה קבלו הקידושין א"צ מיאון ועיין בנ"י פ' ב"ש ובב"י ריש סימן קנ"ה ועיין דרישה ובריש סימן קנ"ה כתבתי דהרמב"ם ס"ל לא כנ"י: