הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

פרשת אבישג השונמית - מדוע נכתבה? עריכה

ספר מלכים נפתח בסיפור מביך:

(מלכים א א א): "וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד זָקֵן בָּא בַּיָּמִים, וַיְכַסֻּהוּ בַּבְּגָדִים וְלֹא יִחַם לוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ. וַיֹּאמְרוּ לוֹ עֲבָדָיו 'יְבַקְשׁוּ לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ נַעֲרָה בְתוּלָה, וְעָמְדָה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וּתְהִי לוֹ סֹכֶנֶת; וְשָׁכְבָה בְחֵיקֶךָ, וְחַם לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ'. וַיְבַקְשׁוּ נַעֲרָה יָפָה בְּכֹל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל, וַיִּמְצְאוּ אֶת אֲבִישַׁג הַשּׁוּנַמִּית, וַיָּבִאוּ אֹתָהּ לַמֶּלֶךְ. וְהַנַּעֲרָה יָפָה עַד מְאֹד; וַתְּהִי לַמֶּלֶךְ סֹכֶנֶת וַתְּשָׁרְתֵהוּ, וְהַמֶּלֶךְ לֹא יְדָעָהּ".

מדוע בחר הסופר לפתוח את הספר דווקא בסיפור זה? עריכה

הנושא העיקרי של ספר מלכים הוא תולדותיה של ממלכת ישראל בימי המלכים שבאו אחרי דוד. הספר נפתח בתיאור המאבק על ירושת כיסא המלוכה בסוף ימי דוד. פרשת אבישג מתארת את הרקע למאבק זה:

 • המלך דוד זקן, חלש וחולה, אין לו אנרגיה אפילו כדי לחמם את עצמו, קל וחומר שאין לו כוח למשול ולבחור לעצמו יורש עצר;
 • עבדיו מביאים לו נערה בתולה שתשרת ותחמם אותו, מרחיקים אותו מנשיו ובכך מנתקים אותו מהמאבקים הפוליטיים שבארמון.

משתי הסיבות הללו נוצר חלל ריק בהנהגה. אדוניהו מנצל את החלל הזה כדי להתנשא ולהגיד "אני אמלוך!", ודוד חלש מכדי לעצור בעדו, (מלכים א א ו): "וְלֹא עֲצָבוֹ אָבִיו מִיָּמָיו לֵאמֹר מַדּוּעַ כָּכָה עָשִׂיתָ?".

בדומה לכך פירש מלבי"ם: " "מה ראה אדוניה לעשות האיוולת הזאת?... הנה, (א) לא ירא שיהיה כמורד במלכות אביו... כי... המלך היה זקן... וכבר הפסיק מלהנהיג... (ב) יעצו לו לבקש נערה בתולה... שלא תבוא עוד אחת מנשיו אצלו... וגם משרתיו נכלאו ממנו... רק אבישג לבדה שרתהו... חשב כי ייעלם הדבר מן המלך באשר אין בא בחדרו... (ג-ד) נחפז אל הדבר שלא בעתו... כי... חשק בה [באבישג] מאד... רוב חשקו אליה... בערה בליבו כרשף אש למלוך תיכף ולקחתה לו לאשה..." ".

פרופ' אברהם גרוסמן ( ימי זקנתו של דוד וצוואתו ) מוסיף: " "אחרים דרשו תיאור זה דווקא לזכותו של דוד. על אף חולשתו הגדולה בסוף ימיו, אצורים היו בו כוחות נפש גדולים. כאשר חש כי הבטחתו לבת-שבע כי שלמה בנה יהיה המלך עומדת בסכנה, הוא התאזר בגבורה ופעל בהחלטיות ובאופן נמרץ לתיקון העוול" ".

מה הרעיון המוסרי הנלמד מסיפור זה? עריכה

חז"ל ראו בפרשה מביכה זו עונש לדוד על חטאי העבר:

1. " "כל המבזה את הבגדים - סוף אינו נהנה מהם" " ( רבי יוסי ברבי חנינא, בבלי ברכות סב ב ; וכן רש"י ) - דוד קרע את כנף המעיל של שאול, ולכן בסוף ימיו "ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו".

2. " "כשראה דוד את המלאך עומד בירושלים וחרבו בידו, נצטנן דמו מיראתו" " (רש"י ע"פ רב שמואל בר נחמני ע"פ פרקי דרבי אליעזר פרק מג) - דוד פקד את העם וגרם למגפה בעם, וכשראה את המלאך שבא להשחית את ירושלים, חלה מרוב פחד או ייסורי מצפון.

3. וייתכן שדוד תיקן כאן את החטא העיקרי של חייו - חטא בת-שבע: " "הקשה מכול הוא זה הקשור בחטאו עם בת-שבע. הדעת נותנת כי איש בעל נפש כה גדולה לא יכול היה לשכוח את כישלונו הרגעי והחד-פעמי. וכבר העיד הוא על עצמו בהתייחסו לחטא זה: "וחטאתי נגדי תמיד" (תהילים נא, ה). ייסורי המצפון שהיו לו "לא תסור חרב מביתך עד עולם"(?) (שמואל ב, יב, י) הם שהחלישוהו ביותר. הקור הפיסי הנורא הוא תוצאה של מועקה פנימית קשה. תופעה זו, כי סערה נפשית גדולה עלולה להשפיע לרעה על הרגשתו הגופנית של האדם, מן המפורסמות היא. לפי זה באו הכתובים ללמדנו הן על חרטתו הגדולה של דוד כל ימיו, על כישלונו ועל העונש הנורא שהוטל עליו ועל ביתו והן כמוסר השכל לדורות מה גדולה השפעתו של חטא שאדם נכשל בו - ובמיוחד אם איש המעלה הוא - ועד כמה קיימים פירותיו לשנים הרבה. אם פירוש זה נכון הוא, כי אז ייתכן כי ההדגשה המצויה בפסוק ד, "והמלך לא ידעה",יש בה גם ללמדנו על יסוד התשובה בהתנהגותו של דוד, שהתרחק מאותו הדבר שהכשילו" " (פרופ' אברהם גרוסמן, ימי זקנתו של דוד וצוואתו ; רחל משה, התשובה לפי תפילות דוד ) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • " "הזקין הרי הוא כקוף הדא דתימר בעמי הארץ אבל בבני תורה כתיב (מ"א א, א): "והמלך דוד זקן" אע"פ שהוא זקן מלך." " ( קהלת רבה א ב א )
 • " "אמרה: נינסבן! אמר לה: אסירת לי! אמרה ליה: חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיט. אמר להו: קראו לי לבת שבע! וכתיב (מלכים א א טו) ותבא בת שבע אל המלך החדרה; אמר רב יהודה אמר רב: באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות. אמר רב שִׁמן בר אבא: בוא וראה כמה קשין גירושין: שהרי דוד המלך התירו לו לייחד ולא התירו לו לגרש!" " ( בבלי סנהדרין כב א )  
 • " "כל ימיו של דוד נקרא מלך שנאמר (מ"א א, א): "והמלך דוד זקן" כיון שהגיע למיתתו אין כתיב בו מלכות מניין שנאמר (שם ב, א) "ויקרבו ימי דוד למות"." " ( דברים רבה ט ג )
 • " "כָּל עָרוּם יַעֲשֶׂה בְדָעַת - זה דוד, דכתיב (מלכים א א ב) וַיֹּאמְרוּ לוֹ עֲבָדָיו יְבַקְשׁוּ לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ נַעֲרָה בְתוּלָה [וְעָמְדָה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וּתְהִי לוֹ סֹכֶנֶת וְשָׁכְבָה בְחֵיקֶךָ וְחַם לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ]; כל מאן דהוה ליה ברתא - אייתה ניהליה; וּכְסִיל יִפְרֹשׂ אִוֶּלֶת - זה אחשורוש, דכתיב וְיַפְקֵד הַמֶּלֶךְ פְּקִידִים: כל מאן דהוה ליה ברתא - איטמרה מיניה" " ( בבלי מגילה יב ב ) .
 • " "והנערה יפה עד מאד [ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה]; אמר רבי חנינא בר פפא: עדיין לא הגיעה לחצי יופי של שרה, דכתיב 'עד מאד', ולא מאד בכלל" " ( בבלי סנהדרין לט ב ) .
 • " "ר' עזריה ור' יונתן בר חגי משם רבי יצחק אמרי איקונין של חוה נמסרו לראשי הדורות להלן כתיב (מ"א א, ד): "והנערה יפה עד מאד" מגעת עד איקונין של חוה ברם הכא כי יפה היא מאד מאד מאיקונין של חוה." " ( בראשית רבה מ ה ) .
 • והמלך דוד זקן : הסיפור פותח ב" והמלך דוד זקן, בא בימים" - ואנו סבורים, שהמשכו יעסוק בשאלה "מי ישב על כיסא דוד?" ואומנם כך הוא.(1) אלא שלפני כן מפתיע אותנו המספר בעניין התמוה ... ( cache )
 • יהדות - פתיחה לספר מלכים - "והמלך דוד זקן בא בימים", ספר מלכים... : ערוץ מאיר - המרכז ללימודי היהדות בישראל. שיעורים במגוון נושאים: אמונה, גמרא, הדף היומי, פרשת השבוע, זוגיות, משפחה, חינוך, ועוד. ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת חיי שרה - "ואברהם זקן בא בימים" : אברהם לא נכנס באלו הימים העליונים, עד שהיה זקן, כמו שנתבאר, וכן דוד, שכתוב והמלך דוד זקן בא בימים, אבל בעל תשובה, מיד נכנס ומתדבק בהקב"ה. ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : וכן אתה מוצא בדוד, על ידי שכתוב בו: ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו זכה לזקנה, שנאמר והמלך דוד זקן בא בימים. ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו אמר רבי יוסי ברבי חנינא: ... ( cache )
 • "ששון ליבי", חיי-שרה : שנאמר (מלכים א א) " והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו". נלמד אנו מכך, ונלמד צאצאינו לדורות הבאים, כמה צריך אדם להזהר בלבושו וכל שכן בלבוש חברו. ... ( cache )
 • ויקרא, פרשת חיי-שרה, תש"ס, פרופ' אורה)רודריג(שורצולד : זקן בא בימים" (בר' כד א), " והמלך דוד זקן בא בימים" (מל"א א א). מכיוון שברור לכול שבמועד כלשהו יסתיימו חייהם, יש דאגה בשתי העלילות לעתיד ולהמשך הירושה. ... ( cache )
 • שיעורים בספר מלכים א' פרק א : " והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסהו בבגדים ולא יחם לו" (פס' א).הוא היה תשוש מאוד דבר שגרם לירידת חום גופו. משרתיו לא הצליחו לחממו, אף על פי שכיסוהו בבגדים. ... ( cache )
 • אחרית ימי דוד - ישיבת הסדר מעלה אדומים | שיעורי תורה | יהדות : דכתיב והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו, אמרה: נינסבן! ... ( cache )
 • שומרי ברית קודש, מדוע יש מחשבות רעות : על פסוקים א-ה " והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם ... ( cache )
 • אבישג השונמית ג€“ ויקיפדיה : " והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסֻהו בבגדים ולא יִחם לו. ויאמרו לו עבדיו: יבקשו לאדֹני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סֹכֶנֶת,ושכבה בחיקך וחם ... ( cache )
 • תקופת המלכים בתנ"ך : והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו. King David was now old and though they covered him with. bedclothes, he never felt warm. ... ( cache )
 • / חיים בארילקו : " והמלך דוד זקן בא בימים", ובת שבע נשכחה. קורבנות רבים, קשיים וייסורים כבדים עברו על בת שבע. והראייה: בסיפור המקראי נעלמה בת-שבע עד שחזרה, בסוף. ... ( cache )
 • רק תורה - חוק לישראל : ... עאל באינון יומין עלאין עד דהוה סיב כמה דאתמר, וכן דוד דכתיב (מלכים א' א') והמלך דוד זקן בא בימים, אבל מאריה דתשובה מיד עאל ואתדבק ביה בקודשא בריך הוא. ... ( cache )
 • דוד המלך חרף זקנתו לא איבד את יכולתו - Daat Emet : דכתיב (מלכים א' א') והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב (מלכים א' א') ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב (מלכים א' א') והנערה יפה עד מאד ... ( cache )
 • בס"ד : "אבישג מאי היא דכתיב והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו. ... ( cache )
 • 13 : " והמלך דוד זקן בא בימים..." (פס' 1). "...והמלך זקן מאוד..." (פס' 15). הסבירו את ההבדל בין מצבו של המלך דוד בפס' 1 לבין מצבו בפס' 15 וכתבו מדוע בחר המספר ... ( cache )
 • הסיפור המלא - מקבילות מקראיות - אדניהו ושלמה : והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו: (א). ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך: ... ( cache )
 • דף קשר מספר 309 - פרשת חיי שרה : "ואברהם זקן בא בימים", וכך פותח ספר מלכים: " והמלך דוד זקן בא בימים(3)". אלא שבמקום שבו מורגש שיתוף הנוסח, בו במקום מובלט השוני; אצל אברהם הרי זו פתיחה לחיים ... ( cache )
 • שמיכת פיקה ושמה אבישג השונמית | מתכון טירמיסו | אם המושבות | כתבה... : 14 יוני 2008 ... וכך זה נשמע במקור: " והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסֻהו בבגדים ולא יִחם לו. ויאמרו לו עבדיו: יבקשו לאדֹני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ... ( cache )
 • בס"ד שמואל א' פרק כד' : אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם, שנאמר: ' והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו'. {דרשת חז"ל מובנת יותר עפ"י הנאמר ... ( cache )
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | ספר מלכים א | פרק א' : א והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ב ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך ג ... ( cache )
 • ספר מלכים א' : פס' 1 - " והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו" - * רד"ק - דוד כנראה בן 70 שנה, אך הוא נחלש מפני המלחמות הרבות שניהל במהלך מלכותו. ... ( cache )
 • על מאגיה ותורת הנסתר: למה אני מאמין בעין הרע, ולמה גם אתם צריכים... : 2 נובמבר 2007 ... (מלכים א,א',1): " והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסוהו בבגדים" (בגימטריה: גיא=14, דוד= 14). כדי להגן על תינוקות וילדים קטנים, שהם החשופים ביותר ... ( cache )
 • תורה, ספר מלכים א', עמוד 5 : " והמלך דוד זקן בא בימים" - פס' 1. ג. הנגדה - ישנו כאן ניגוד בין מצבו של דוד כמלך חזק ושליט בלתי מעורער בעבר לבין מלך חסר יכולת השפעה - חלש מעמד. ... ( cache )
 • קול במדבר : " והמלך דוד זקן בא בימים; ויכסוהו בבגדים ולא ייחם לו. ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת; ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך" ... ( cache )
 • בין סגנון לערכים - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון : " והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו". העם רואה את המנהיג הנמרץ המוכר להם מאבד את חיוניותו לנגד עיניהם. האנרגיה והמרץ האופייניים שהיו סימן ההיכר ... ( cache )
 • על הקשר בין הפרשה להפטרתה : שניהם זכו לזקנה מכובדת רק בזכות שאיפתם לצדקה: " והמלך דוד זקן בא בימים" זהו שאמר הכתוב ... שנאמר: ' והמלך דוד זקן בא בימים'. למרות הדמיון הרב בין הסיפורים, ... ( cache )
 • סכנה כפולה - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון : באם נשווה אותו לכותרת של הפטרת חיי שרה הנמצאת בראש הפרק הקודם - " והמלך דוד זקן בא בימים" - נראה שקיימים שני הבדלים בין הפסוקים. הבולט שבהם הוא הדגשת המלכות ... ( cache )
 • סיכומי פרקים וחידות / רינת גובי (gubiro @ gmail.com - חורשה... : והמלך דוד זקן, בא בימים ויכסו אותו בבגדים ולא היה לו חם, לכן הבאו למלך דוד נערה שתהייה אתו ותחמם אותו ושם הנערה אבישג השונמית. ... ( cache )
 • מלכים א' פרק א' : פסוק א: " והמלך דוד זקן בא בימים...ולא יחם לו". שאלה: מהו מצבו של דוד לדעת פרשנים? תשובה: 1. רד"ק פירש: "בן שבעים היה, שהרי בן שלושים היה במלכו וארבעים שנה ... ( cache )
 • אבישג השונמית 25.1.10 | דוגרינט : 25 ינואר 2010 ... והמלך דוד זקן בא בימים. אבישג השונמית: "והמלך דוד זקן ובא בימים ויכסוהו בבגדים ולא ייחם לו ויאמרו לו עבדיו: יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ... ( cache )
 • גורמי נזקי הממון : כך גם "אמר ר' יוסי בר חנינא: כל המבזה את הבגדים, סוף אינו נהנה מהם, שנאמר: ' והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו' (מלכים א' א' א')" (ברכות ס"ב:) ... ( cache )
 • נביא ונבואה / חן ציון נאות : ... "אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן" (בראשית י"ח פס' י"ב), וביחס לדוד נאמר: " והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו" (מלכים א' א' פס' א'). ... ( cache )
 • תיאור חטאי שלמה (מל"א יא א-ח): ניתוח ספרותי - תיאולוגי : ציון זקנתו של שלמה ('ויהי לעת זקנת שלמה' [פס' ד]) מזכיר לקורא את זקנת דוד אביו המצוינת בפתיחת הספר: ' והמלך דוד זקן בא בימים' (א א) וכן 'והמלך זקן מאד' (שם ... ( cache )
 • השפעת התנך על חיי היום יום בישראל: מצגת וידאו על ספר מלכים : 10 מאי 2010 ... והמלך דוד זקן בא בימים - ציור. ב. עשתורת חוזרת - גרפיטי. ג. אשרה - ציור. ד. בית המקדש הראשון- ציור של בן ציון קפלן. ה. שלמה כשם פרטי - מודעה ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - אאמרות פתגמים ופסוקים על מעלת הצדקה וגמילות... : וכתיב, (מלכים א א, א) והמלך דוד זקן בא בימים. למדנו, שאין הזקנה מצויה אלא בצדקה. שנאמר (משלי יב, כח) בארח צדקה חיים וגו': (מדרש משלי ט"ז). ... ( cache )
 • more "והמלך דוד זקן בא " :
 • ביאור:בבלי ברכות דף סב ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים - סוף אינו נהנה מהם, שנאמר (מלכים א א א) והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו. ... ( cache )
 • מראה מקומות מלכים א פרקים א עד ג : ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט אמר רבי יוסי ברבי חנינא כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם שנאמר והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ... ( cache )
 • Adoniyahu's Rebellion (haftarah) - Jewish Education and Lookstein... : "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לוג€¦. ואדניהו בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו." (מלכים א א:א,ה) ... ( cache )
 • GW. Incunable M35702 : 12 מרץ 2010 ... Z. 3, Text (ו) (ה) (מ) (ל) (ך) מ‚‡ דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו מ‚‡ ׃ ג€¦ Kommentar והמלך דוד זקן בן שבעים שנה היה שהרי בן ... ( cache )
 • הקליניקה והפתולוגיה של גיל הזקנה במקורות היהודיים : וכן "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו... יבקשו למלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת, ושכבה בחיקו וחם לאדוני המלך"8. ... ( cache )
 • עולם המיקרואורגניזמים : 1 "זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו" (מלכים א', א'. מחלת המלך יהורם מפורשת כמחלה פנימית ממאירה של החלחולת: "ואתה בחליים רבים במחלה מעיך עד יצאו מעיך מן ... ( cache )
 • אבא קריר נקודה קום : והמלך דויד זקן, בא בימים. ויכסהו בבגדים ולא יחם לו. איפשהו בתנ"ך. את לא מבינה, את סתם ילדה קטנה. מה רוצים ממך? כולם קוראים בשמך. אל תהיי תמימה. ...
 • הפוליטיקה הסמויה מן העין בשושן הבירה : זכור לי מאמר שניסה לנתח את מצבו הרפואי של דוד המלך על סמך פסוק אחד (והמלך דוד זקן, בא בימים; ויכסהו, בבגדים, ולא יחם, לו. מלכים א,א). ... ( cache )
 • הזכאים במקרא וחייבים בחז"ל / הרב ארי יצחק שבט : ... בלט" (שמ"א כד,ד) - אמר ר' יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם, שנאמר "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו" (מל"א א,א). ... ( cache )
 • ספר שמואל : "ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט" אמר רבי יוסי ברבי חנינא כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם שנאמר "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם ...
 • מסכת ברכות פרק א : בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו.:). שמואל. א כו. (. אם ה. 'הסיתך בי ירח מנחה אמר רבי. אלעזר אמר ליה הקב. "ה לדוד מסית קרית לי הרי אני מכשילך בדבר שאפי ...
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | "וימהרו ויורדו איש את אמתחתו... : "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ",פרק א, ספר מלכים א · "יסרני", פרק קיח, ספר תהילים · "חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה",פרק לא, ... ( cache )
 • more "בימים ויכסהו בבגדים ולא " :
 • סוג 1 110 שעות : והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . למה היה קר לו? גמרא: בגלל שזלזל בבגדים, בשעה שרדף אחרי שאול ורצה להראות לו שיכול להרגו ניגש לכנף בגדו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- לבושי מרדכי ומלבושי הכהן : וכן מצאנו שדוד קרע את כנף מעילו של שאול, ובגלל זה נענש בסוף ימיו "יכסוהו בבגדים ולא יחם לו ". נראה שההבדל בין שאול לדוד, ששאול הוא מבניו של בנימין שנקרא ... ( cache )
 • מה בין כיבוש ירושלים לירושתה : [ד"א והמלך דוד זקן בא בימים] ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו (מ"א =מלכים א'= א א). עליו אמר שלמה שבתי וראה תחת השמש וגו' (קהלת ט יא) אתמול. ... ( cache )
 • ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¡-ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ₪'ֳ÷ֳ¹ֳ±"ֳ  : ויכסהו בבגדים ולא יחם לו . פרק זה פותח בסיפור שבאופן ראשוני קשה להולמו. דוד המלך זקן, הבגדים אינם נותנים מענה - ועצת העבדים - משונה. נשאל כמה שאלות: ... ( cache )
 • מלכים א, פרק א: ימי זקנתו של דוד וצוואתו : זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו " (ברכות, דף סב, ע"ב). ב) בראות דוד את המלאך וחרבו שלופה בידו (שמואל ב, כד) נבעת ונצטנן. ... ( cache )
 • בס"ד : ... המעיל אשר לשאול בלט" (לא' כד'), אר' יוסי בר חנינא כל המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהם, שנאמר (מא', א') והמלך דוד זקן וגו' ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ". ... ( cache )
 • עצה מס` 4- מידה כנגד מידה : בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . למרות שדוד היה מלך ולא חסרו לו בגדים בכל זאת הבגדים לא חממו אותו. מכאן לומדים שגם העשיר החוטא- לא יעמוד לו עשרו ויענש על ... ( cache )
 • המיחזור בהלכה : ויזהיר אדם מלאו זה [דבל תשחית], שהרי מצינו גדול העולם [דוד המלך ע"ה, בראש ס' מלכים] שנענש עליו, דכ' "ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו ", ואמרו חכמים לפי שקרע כנף ... ( cache )
 • דף קשר מספר 470 - פרשת וישב : "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו " (מל"א א',א). אמנם עתיד לעבור זמן רב, וגם עם ישראל עתיד להגיע לשיאים רבים, אך כוונת כותב ספר מלכים היתה ... ( cache )
 • תולדות וטכנולוגיה: גופנים עבריים : רעיון חדש ורב תוצאות להוריד. לנו משמים את האמונה והתקוה. והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו. בבגדים ולא יחם לו . ׃. ויאמרו לו. עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה ... ( cache )
 • פרשת מקץ : קריעת מעילו של שאול על-ידי דוד במערה עלתה לו לדוד בצמרמורות ובקר באחרית ימיו: "ויכסהו בבגדים ולא יחם לו ". אחיה השילוני סמל את קריעת ממלכת ישראל לשתי ... ( cache )
 • הזקנה ביהדות : ... ואילו דוד המלך שהתקרב לגיל שבעים, בו נפטר מן העולם, הגיע למצב שנאמר עליו: "ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו "57. הרי יש מי שקופצת עליו הזקנה. ... ( cache )
 • - שוונג גבעת המורה.. כל השנה - עמק יזרעאל - גבעת המורה... : כמסופר במלכים א', פרק א': "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ... ( cache )
 • דיבורי עצב ורוגז של דוד : כיון שראה דוד חרבו של מלאך המות באותה שעה נכנס בו רתת ושוב לא היה בו כח וחמימות שנאמר ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . מידתיות בעת תחולת העונש. ... ( cache )
 • עדנה המתובלת - TheMarker Cafe : ... ישראל מימינו מיכאל, משמאלו גבריאל, מלפניו אוריאל, מאחוריו רפאל ומעליו שכינת האל והוא קורא, הילד שלי: "והמלך דוד, זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . ... ( cache )
 • Microsoft PowerPoint - 13.11.09 : ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . "(. מלכים א., י"רש). 1' א'. בעקבות מסכת ברכות.,. "דף ס. ב עמוד.: "'ב. כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם ... ( cache )
 • -חברים קהילות סקס- שאלה חשובה לי אליכם... : הדבר שאליו אתה מתכוון, שכתוב עליו במסכת אבות הוא: "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . ויאמרו לו עבדיו: יבקשו לאדוני המלך נערה ... ( cache )
 • ייסורי דוד המלך : ובסוף ימיו, קרוב לגיל 70, סובל דוד המלך גם מייסורי הגוף ומאבד את חום גופו, ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו . ו"לקינוח" כל מסכת הייסורים של דוד המלך, ... ( cache )
 • שכר קשר בין אישי : ... "אמר ר' יוסי בר חנינא: כל המבזה את הבגדים, סוף אינו נהנה מהם, שנאמר: 'והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו ' (מלכים א' א' א') "(ברכות ס"ב:). ... ( cache )
 • הרב שלמה מן ההר : "והמלך דוד זקן ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו " (מלכים א, א). למה יקרה דבר זה לדוד, שבגדים לא יוכלו לחמם אותו? "אמרו רבותינו, כל המבזה בגדים אינו נהנה מהם לסוף, ... ( cache )
 • more "בבגדים ולא יחם לו " :
 • בחירת מלכה למלך - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון : " ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיך וחם לאדני המלך" (מל"א א', ב). גם שם הנערים מציעים לבחור "נערה בתולה" ... ( cache )
 • NEW Easy-to-Read Talmud!! : אמרה ליה: "מעודך ועד היום הזה", ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה: כתיב הכא 'ההסכן הסכנתי' וכתיב התם (מלכים א א,ב) [ ויאמרו לו עבדיו יבקשו ... ( cache )
 • כל מילה בא יומה - TheMarker Cafe : 23 אוגוסט 2008 ... ויאמרו לו עבדיו "יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך". ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - מלכים : ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה. אמר רב נחמן אמר רבי כל ערום יעשה בדעת זה דוד דכתיב נערה מאן דה"ל ברתא אייתה בהדיה. וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש ... ( cache )
 • Talmud Babli, Sanhedrin : ... דמלך היה ומלך משתמש בשרביטו של מלך ואסורה לאדניה דהדיוט הוא אבישג מאי היא דכתיב (מלכים א א) והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - משלי : אמר רב נחמן א"ר יהודה זה דוד דכתיב ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה מאן דהוה ליה ברתא אייתא בהדיה, וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש דכתיב ויפקד המלך ... ( cache )
 • more "ויאמרו לו עבדיו יבקשו " :
 • קטגוריה:הפטרת חיי שרה ג€“ ויקיטקסט : 31 יולי 2007 ... ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף כב ג€“ ויקיטקסט : 8 יוני 2009 ... (מלכים א א ב) ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' [יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך], ... ( cache )
 • more "לאדני המלך נערה בתולה " :
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף קה ג€“ ויקיטקסט : 8 יוני 2009 ... וכתיב התם (מלכים א א ב) [ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך] ותהי לו סוכנת [ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך]! ... ( cache )
 • ארכיאולוגיה של ספרות / ד"ר דינה לוין : יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך".... "87. אסתר, ה ד, ח,: "ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך. ... ( cache )
 • more "ועמדה לפני המלך ותהי " :
 • [http://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%92_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%9D אבישג פון שונם ג€“ �יקיפּעדיע] : דער מלבי"ם און אנדערע זאגן אבער אנדערש און טייטשן דאס ווארט "ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך אנדערש). ... ( cache )
 • more "לו סכנת ושכבה בחיקך " :
 • more "בחיקך וחם לאדני המלך " :
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ד הלכה ב - פ... : ... ובעיקר ענין זה של שולח בכל גבול ישראל מבואר כן במלכים א' פ"א ג', לגבי יבקשו למלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך, עיי"ש ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וגו', ... ( cache )
 • ביאור:בבלי בבא בתרא דף טו ג€“ ויקיטקסט : 2 דצמבר 2009 ... ואימא בימי דוד,: דכתיב: (מלכים א א ג) ' ויבקשו נערה יפה...' [בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך]? התם בכל גבול ישראל, ... ( cache )
 • פורום - שאלות ותגובות | נחת נוער חובב תנך : לדעתי: "וישלחה בכל גבול ישראל" (את הפילגש), " ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל", "ויכם חזאל בכל גבול ישראל" (לא סגור על זה), "ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל ... ( cache )
 • אבישג השונמית : מלכים א א ג: ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך. הערה: שונם היא בנחלת יששכר (יהושע יט יח). קבוצת-אב: צאצאים אחרים של יששכר ... ( cache )
 • [[Tnk1/find.php?q=%28+%5B%E0-%FA%5D%2B+%5B%E0-%FA%5D%2B+%29.*%5C1|*([א-ת]]+ [א-ת]+).*\1 - ניווט בתנך] : ... מלכים א א ב-ג: "ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל ... ( cache )
 • more "ויבקשו נערה יפה בכל " :
 • more "גבול ישראל וימצאו את " :
 • more "אבישג השונמית ויבאו אתה " :
 • בבא בתרא פרק א השותפין : ואימא בימי דוד, דכתיב (מלכים א א,ג) ויבקשו נערה יפה [בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך ]? התם בכל גבול ישראל, הכא בכל הארץ. ... ( cache )
 • more "השונמית ויבאו אתה למלך " :
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אבישג; : " והנערה יפה עד מאד " מעין הכתוב "היפה בנשים"8, ובציון יופיה המופלג9 רמז לנסיון המופלג שעמד בו דוד.10 "אמר רבי חנינא בר פפא: עדיין לא היגיעה לחצי יופיה של שרה ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - חוה; : להלן כתיב ' והנערה יפה עד מאד ' מגעת עד איקונין של חוה, ברם הכא כי יפה היא מאד מאד מאיקונין של חוה" בראשית רבה (וילנא) פרשה מ. ... ( cache )
 • מלחמת אחים / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי : והנערה יפה עד-מאד , אין בכל הבריות מָשלה. אמר קין: אני בכורו של עולם וגם הנחש, מלך-החיות, דודי הוא: לי המשפט גם על אשת אחי. אחר לו הבל: אל תפרוץ גדר ואל ... ( cache )
 • ספר האגדה : דכתיב: והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' (מלכים א' א') וכתיב: ויבקשו נערה יפה וגו' (מלכים א' א') וכתיב: והנערה יפה עד מאד ותהי למלך ... ( cache )
 • לימוד יומי limudyomi, פרק רביעי : ולדעה זו, מה שנאמר אח"כ "ויהי קצף גדול על ישראל" הוא משום שמעשה זה הזכיר שגם ישראל היו רגילים במעשה זה@ באבישג נאמר " והנערה יפה עד מאד " (כלומר רק "עד" לדרגת ... ( cache )
 • מקורות לפרק : והנערה יפה עד מאד - תורת חיים יפה עד מאד, לא הגיעה לחצי ג€“ [כיצד דרשו כך] ג€“ מהרש" א יפה עד מאד, לא הגיעה לחצי, "עד מאד" ולא מאד בכלל ג€“ [טעם שדרשו כך, ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - לך לך : רבי עזריה ורבי יונתן בר חגי משום רבי יצחק אמר איקונין של חוה נמסרו לראשי דורות להלן הוא אומר והנערה יפה עד מאד מגעת עד איקונין של חוה ברם הכא כי יפה היא מאד ... ( cache )
 • 1) מדרשי חז"ל : ... דהדיוט הוא אבישג מאי היא דכתיב והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סוכנת ...
 • ספר מדרש רבא : ... ארץ מצרים מזיוה ר' עזריה ור' יונתן בר חגי משם רבי יצחק אמרי איקונין של חוה נמסרו לראשי הדורות להלן כתיב והנערה יפה עד מאד מגעת עד איקונין של חוה ברם הכא ...
 • more "והנערה יפה עד מאד " :
 • אודיסיאה 6 בהערצה לאוזי... - TheMarker Cafe : 20 דצמבר 2009 ... ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית ויבִאו אֹתה למלך. והנערה יפה עד מאד, ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה". ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף לט ג€“ ויקיטקסט : 8 יוני 2009 ... (מלכים א א ד) והנערה יפה עד מאד [ ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה]; אמר רבי חנינא בר פפא: עדיין לא הגיעה לחצי יופי של שרה, ... ( cache )
 • more "ותהי למלך סכנת ותשרתהו " :
 • more "ותשרתהו והמלך לא ידעה " :


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-06-25.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:פרשת אבישג השונמית - מדוע נכתבה?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/ma-01-0104