<< · דברים רבה · ט · ג · >>

ג.    [ עריכה ]
זש"ה זה שאמר הכתוב (קהלת ח, ח): "אֵין אָדָם שַׁלִּיט בָּרוּחַ לִכְלוֹא אֶת הָרוּחַ" רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר: אין אדם שליט במלאך המות לכלות אותו ממנו. ואין רוח אלא מלאך, שנאמר: (תהלים קד, ד): "עושה מלאכיו רוחות". רבי נחמיה אומר: אין אדם שליט ברוח בגליות לכלותם מן העולם, ואין רוח אלא גליות שנאמר (דניאל ז, ב): "וארו ארבע רוח שמיא".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף ר"א בן יעקב אומר: אין אדם שליט בנפשו לכלות אותה. למה? שבללה הקב"ה בכל הגוף, שאילו בללה הקב"ה באבר אחד, כשהיה מגיע לאדם צרה היה חותך אותו אבר ומת. לפיכך היא בכל הגוף כדי שלא יהא יכול לכלותה. הוֵי "אין אדם שליט ברוחו".

מהו "וְאֵין מִשְׁלַחַת בַּמִּלְחָמָה"? אין אדם יכול לומר בשעה שנוטה למות: "הריני משלח לעבדי תחתי". רבי שמעון בן חלפתא אומר: אין אדם יכול לעשות כלי זיין ולהנצל ממלאך המות, כענין שנאמר (דה"ב לב, ה): "ויעש שלח לרוב ומגינים".
מהו "וְאֵין שִׁלְטוֹן בְּיוֹם הַמָּוֶת" אין אדם שליט לומר: המתיני לי עד שאעשה חשבונותי ועד שאצוה לביתי ואח"כ אני בא.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: מהו "ואין שלטון"? אין מלאך המות אומר: הואיל וזה מלך נוותר לו עוד יום אחד, או שני ימים. אין לפניו באותו היום משוא פנים. תדע לך, שכל ימיו של דוד נקרא "מלך" שנאמר (מ"א א, א): "והמלך דוד זקן" כיון שהגיע למיתתו אין כתיב בו "מלכות", מניין? שנאמר (שם ב, א) "ויקרבו ימי דוד למות".
"ולא ימלט רשע את בעליו" אין אדם יכול ליתן לפניו אנקליטין, אין אדם יכול לומר לפניו אנקלומא. הרי משה, אחר כל אותו השבח שראה, כיון שהגיע יום מיתתו לא היה יכול לעכב. מיד אמר לו "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ למות".