ביאור:שופטים יא טז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

נאום יפתח - טענה ראשונה עריכה

מלך בני עמון טען, שחבל הגלעד שייך לבני עמון ומואב, ובני ישראל לקחו אותו כשעלו ממצרים. הוא דרש, כתנאי לשלום, שבני ישראל יחזירו את חבל הגלעד. בתגובה נאם יפתח נאום מדיני, והטענה הראשונה שלו היתה:

(שופטים יא טו): "ויאמר לו כה אמר יפתח: לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון! כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר 'אעברה נא בארצך' ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה; וישב ישראל בקדש. וילך במדבר, ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב".

הטענה הראשונה של יפתח היא מעין "עדות אופי". הוא מתאר את מסעם ההסטורי של בני ישראל מהעבדות במצרים אל ארץ כנען. בני ישראל עברו ליד ארצותיהם של בני אברהם השוכנים בעבר הירדן המזרחי - אדום, מואב ועמון.

יפתח מזכיר שבני ישראל אף פעם לא פגעו לרעה בבני אברהם, ובוודאי שלא לקחו מהם כל ארץ. כשמלך אדום ומלך מואב סירבו לאפשר להם לעבור דרך ארצם, הם לא התווכחו אלא הסתובבו והקיפו את ארצם דרך המדבר, וחנו על יד הגבול - ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. זוהי התנהגות אצילית במיוחד עבור עם של עבדים עייפים ויגעים, הנודדים במדבר ומשתוקקים להגיע אל ארצם.

בהמשך יסביר יפתח, שבני ישראל לקחו את חבל הגלעד לא מהמואבים והעמונים אלא מהאמורים, כפעולה של הגנה עצמית לאחר שהאמורים תקפו אותם.

אולם לפני ההתייחסות הספציפית לטענה של מלך בני עמון, חשוב ליפתח להסביר את אופיו של עם ישראל, שהוא עם שוחר שלום, המעדיף לנדוד במדבר כדי להימנע ממלחמה. עם שמתנהג כך, קשה להאשים אותו שגזל ארץ השייכת לעם אחר.

מקורות ופירושים נוספים עריכה

1. פירוש דומה פירש מלבי"ם: " "ישראל לא לקח מארץ מואב ובני עמון מאומה... ונהפוך הוא, שעת שלחו מלאכים אל מלך מואב ואל מלך אדום, ולא אבו לעזבם לעבור גבולם (הגם שהיה בזה עילה למלחמה), הסבו את ארצם ולא באו בגבול מואב, כי ארנון היה גבול מואב בימים ההם" ".

2. על-דרך הדרש, אפשר לראות בטענה זו שיקוף של פנימיותו של יפתח: " "אפשר לראות בטיעונים ההיסטוריים הללו את קיצור תולדות יפתח: אחרי סבל גדול (עבדות במצרים), הוא בסך הכול רצה להגיע לנחלה, לשלווה ובטחון, את זה הוא ביקש מהסובבים אותו, הם לא קיבלו את בקשתו (אולי משום שראו בו איום), הוא התיישב בארץ טוב (קדש), בלי לפגוע בגבולות, אבל לבסוף, נאלץ להלחם. כיוון שניצח, קיבל את הזכות לנחלה. המלחמה הצודקת היא הזכות לנחלה. הטיעונים הללו מביאים לידי ביטוי את השקפת העולם של יפתח, את הסכימה שעל פיה הוא מפענח את העולם. הסכימה קובעת את הדרך שבה נספר את הסיפור. הסיפור מקנה משמעות, מפענח את העולם עבורנו, מסדר את העובדות בהתאם לצרכנו הנפשיים" " ( בת יפתח / רונית פורת ) .

מקומות וביטויים עריכה

נחל ארנון היה הגבול הצפוני של ארץ מואב בזמן יציאת מצרים - הגבול בין ארץ מואב לבין השטחים שנכבשו על-ידי האמורים.

"ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב" - למילה גבול ישנן שתי משמעויות: קו התוחם שטח, והשטח התחום בקו . בפסוק זה באות שתי המשמעויות: ולא באו בגבול מואב = בשטח של מואב, כי ארנון גבול מואב - הנחל התוחם את השטח של מואב מצפון.

פסוקים דומים עריכה

בתורה נאמר שה' אסר על בני ישראל להילחם באדום, מואב ועמון:

 • (דברים ב ה): "אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר"
 • (דברים ב ט): "ויאמר ה' אלי: אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירשה, כי לבני לוט נתתי את ער ירשה"
 • (דברים ב יט): "וקרבת מול בני עמון; אל תצרם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה, כי לבני לוט נתתיה ירשה"

בתורה מסופר גם על הבקשה של בני ישראל ממלך אדום, לעבור בארצו:

 • (במדבר כ יד): "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום 'כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו..."

הבקשה ממלך מואב לא נזכרת בתורה בפירוש, אך יש אומרים שהיא נרמזת בדבריו של משה אל סיחון מלך האמורי, בהמשך הפרק (ע"פ רש"י על פסוקנו, ע"פ במדבר רבה יט טו ) :

 • (דברים ב כט): "כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער, עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר ה' אלהינו נתן לנו"

ראו גם: מה בדיוק עשו לנו עמי עבר הירדן המזרחי? .

" את ארץ מואב וגו'" - רצה לומר אם המחוז ההיא היתה מאז של מואב ועמון הנה בעת שלקחה ישראל לא היתה עוד ארצם וכאשר יפרש במקראות שלאחריו" ( מצודות )

"" עד ים סוף" - בדרומה של ארץ אדום וארץ אדום בדרומה של ארץ כנען " ( רש"י )

"" אעברה נא בארצך" - מדרום לצפון ליכנס לארץ כנען " וגם אל מלך מואב" - שהיתה ארצו בסוף ארץ אדום במזרחה של אדום ובדרומה של ארץ ישראל " ולא אבה" - משה רמזה בתורה ( דברים ב כט ) כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער כשם שאדום לא נתנום לעבור כך מואב לא נתנום לעבור " ( רש"י )

"" וילך במדבר" - מן המערב למזרח במיצר דרומי של אדום ומואב " ויסב את ארץ אדום" - כל דרומה " ואת ארץ מואב" - כל דרומה וכשהגיע למקצוע דרומית מזרחית פנה אל הצפון לסבוב את מיצר המזרחי " ויבא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון" - לסוף מזרחה של ארץ מואב ושם התחילה ארץ סיחון ועוג וכבשו עבר הירדן במזרח ארץ כנען ועברו הירדן ונכנסו לה לארץ כנען דרך המזרח " ( רש"י )

" כי ארנון וגו'" - ארנון הוא התחלת גבול מואב והמה חנו בהעבר מזה. "ממזרח שמש" - במזרחה של מואב" ( מצודות )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • קטע:רמב"ן על במדבר כא יד
 • יפתח : " ויאמר לו: כה אמר יפתח: לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון... וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמרי, מלך חשבון, ויאמר לו ישראל: נעברה נא בארצך עד ... ( cache )
 • בס"ד, י"א בתמוז התשס"א : " ויאמר לו כה אמר יפתח", אגב, כך אמר יפתח, "כה אמר יפתח", הרצל אמר. "כה אמר יפתח", כך פותח יפתח, קצת נימוס, הוא מדבר אל מלך בני עמון. ... ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : וישלח מלאכים אל מלך בני עמון: ויאמר לו כה אמר "לא לקח ישראל את ארץ, זה פלאי פלאות האיש הזה.יפתח", כך מתחיל מפקד גדול, קודם כל עובדותמואב ואת ארץ בני עמון" ... ( cache )
 • הדפסת עמוד - גבולות ועממי ארץ-ישראל : יא,טו ויאמר לו, כה אמר יפתח: לא-לקח ישראל את-ארץ מואב, ואת-ארץ בני עמון. יא,טז כי, בעלותם ממצרים; וילך ישראל במדבר עד-ים-סוף, ויבא קדשה. ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : אם היו האויבים האלה בני עמון ואליהם שלח יפתח מלאכים, והם השיבוהו "כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים", אם כן למה השיבם יפתח "לא לקח ישראל את ארץ מואב" ומה ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/מי היו העמונים? Ammonite : 31 אוגוסט 2007 ... שופטים יא":15ויאמר לו כה אמר יפתח לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון" שופטים יא":27ואנכי לא חטאתי לך ואתה עשה אתי רעה להלחם בי ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - ראש וקצין : ויאמר לו כה אמר יפתח לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. יפתח מעונין בבירור. הלוא כך אומרת התורה "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום". ... ( cache )
 • Default Normal Template : "כה אמר יפתח לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון". קודם כל - לא לקח! אחר כך גם יבוא ההסבר ותיקון הטעות ההיסטורי - אנחנו בסך הכל ביקשנו לעבור, ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/המואבים ומצבת מישע Moab : 5 ספטמבר 2007 ... שופטים יא":15ויאמר לו כה אמר יפתח לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון" שופטים יא":17וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ארץ בני עמון; : "לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. כי בעלותם ממצרים... לא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו... וילחם עם ישראל. ויתן ד' את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל ... ( cache )
 • דברים - בן ישר : את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון" מידם, אלא מיד האמורי (שם, טו). ה' נתן חלקים של עבר הירדן המזרחי כירושה לבני לוט ולאדום, כלומר: ליורשיו הלא-ישראליים של אברהם ( ... ( cache )
 • פרשת חוקת - הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ד"ה ויישב ישראל בארץ האמורי: ומכל זה שסיפר התבאר שישראל אז לא ישבו בארץ מואב, אבל ישבו בארץ האמורי, כמו שביאר יפתח באמרו לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ ... ( cache )
 • nl4.pdf : ם�ו לא לקח י#ראל את ארץ מואב ואת ארץ בגי עמון*. < אברבגאל ג€¢מקשז* f ֲ«ג€¢:אס היו האויבים ה^ה בגי עמון ואליהם שלח יפתה מלאכים,.,,-יי רהם ה8ויבוחי�'כי לקחי. ... ( cache )
 • ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י : לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. "מידם.,. אלא מיד האמורי. (. שם.,. טו.). 'ה. נתן חלקים של עבר הירדן המזרחי כירושה לבני לוט ולאדום ... ( cache )
 • ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו : ממלכה זו, שבירתה הייתה פטרה שבהר אדום, כללה גם את ארץ מואב ואת הנגב, ושימשה כחיץ בין המדבר ובין ארץ ישראל. היא נתקיימה עד שבאה בימי טריאנוס תחת שלטונה הישיר ... ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : לקח ישראל את ארץ מואב ואת לא"כה אמר יפתח", אתה יכול לעבור לנוח. ". "לאלא לקח ישראל". לא אולי, לא מחר, לא אתמול אלא לאארץ בני עמון", " ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת חוקת תשס"ח > מאמר : יפתח לא מזדרז לוותר, והוא שולח משלחת נוספת לשיחות עם העמונים, ופותח במסקנה: "לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון". לא נכון. לא גזלנו מכם דבר. ... ( cache )
 • בס"ד, כ"ט בסיוון התשס"ב : "לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון". אתם שמים לב מהי המילה הראשונה בשיחה? לא, שקרן, אל תרמה, אתה מבלף, זאת לא ההיסטוריה. "לא לקח ישראל את ארץ מואב ... ( cache )
 • בשבח המת. בגנות החי : בהמשך המשא־ומתן: �לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת . ארץ בני עמון�, אלא השטח השנוי במחלוקת היה שייך פעם. לאמורים, שנוצחו על־ידי ישראל. ולכן: �הלא את אשר ... ( cache )
 • פרשת דברים - שליחות משה לסיחון - גיליונות נחמה ליבוביץ : ויפתח אמר בביאור (שופטים י"א ט"ז-י"ח) כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך ולא שמע מלך ... ( cache )
 • מ"ג דברים כג ה ג€“ ויקיטקסט : 22 מאי 2008 ... ארץ אדום ולא באו בארץ אדום עצמה כלל ויפתח אמר בביאור (שופטים יא טז-יח) כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה וישלח ישראל ... ( cache )
 • parshablog: What does it mean that they did not greet you with lechem? : 27 אוגוסט 2009 ... ויפתח אמר בביאור (שופטים יא טז - יח): כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא ... ( cache )
 • פרשת דברים - מסעות ישראל במדבר - גיליונות נחמה ליבוביץ : ויפתח אמר בביאור (שופטים י"א ט"ז-י"ח) כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך ולא שמע מלך ... ( cache )
 • מקומות בתנך : וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה, נזכר בדברי יפתח. עד כרמי תמנתה, הלך שמשון עם אביו לקחת אשה. ויבא עד נכח יבוס, הלוי מבית לחם ... ( cache )
 • רמב"ן על דברים כג ג€“ ויקיטקסט : 4 מאי 2009 ... ההר שהוא על גבול ארץ אדום ולא באו בארץ אדום עצמה כלל ויפתח אמר בביאור (שופטים יא טז-יח) כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : ויפתח אמר בביאור (שופטים יא טז - יח): כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך ולא שמע מלך ... ( cache )
 • פרשת חוקת - "וישלח ישראל מלאכים..." - גיליונות נחמה ליבוביץ : ד"ה וישלח ישראל מלאכים אל סיחון וגו', אעברה בארצך: אף על פי שלא נצטוו לשלוח להם לשלום פתחו להם בשלום, לשון רש"י. ועוד אבאר בע"ה במקומו (דברים כ' י') כי בכל ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - חקת - ממדבר לארץ ישראל : יותר מאוחר אחרי מספר מלחמות, כשמתקרבים לארץ ישראל נאמר בתורה" " וישלח ישראל מלאכים אל סיחן" (במדבר כא כא). מי הוא אותו ישראל ששלח מלאכים אל סיחון? ... ( cache )
 • פרשת חוקת - סיחון - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן עשו ישראל: אף על פי שאמר להם הקב"ה (דברים ב') "החל רש והתגר בו מלחמה" רדפו אחרי השלום, שנאמר " וישלח ישראל מלאכים אל סיחון". רש"י, פסוק כ"ב: ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי זה שאמר הכתוב: סור מרע ועשה טוב וגו' (תהל ' לד טו). ולא פקדה התורה לרדוף אחר המצות, אלא, ... ( cache )
 • מס : (דברים ב, כו), וכתיב: ' וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אעברה נא בארצךג€¦' (שופטים יא, יז), וכתיב: 'וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום...נעברה נא בארצך. ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : ' וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי' זה שאמר הכתוב 'סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו' (תהלים לד) ולא פקדה התורה לרדוף אחר המצות, אלא 'כי יקרא קן צפור ... ( cache )
 • מתוך החוברת: עיונים בספר במדבר : למה נכתב בתורה פרשת " וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום", שלפי הנראה יש בה. מהקלון לישראל מה שלא יעלם, שלפי מה שאמר ישראל "אוכל בכסף תשבירני" חשב מלך ... ( cache )
 • פרשת נצבים - "אתם נצבים..." - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... וביפתח הוא אומר (שופטים י"א) " וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום" וגו'. הכתובים הללו צריכים זה לזה - זה נועל וזה פותח, שמשה הוא ישראל, וישראל הם משה. ... ( cache )
 • מדרש רבה - חקת : ... פירש שנא' וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה ואף משה רמז כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר: ... ( cache )
 • Wapedia - Wiki: מלאך : 30 יוני 2009 ... ג€�" וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי..." (ספר במדבר, פרק כ"א, פסוקים 21-22). ג€�. קטגוריות: ויקיפדיה: ערכים הדורשים מקורות, מלאכים, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : " וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור: אעברה בארצך, לא ניטה בשדה ובכרם, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך..." (במדבר כא, כא-כב) ... ( cache )
 • על הקשר בין הפרשה והפטרתה : יפתח מזכיר למלך בני עמון את ההסטוריה: וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר: אעברה נא בארצך ולא שמע מלך אדום. הוא משלים את מה שלא שמענו במפורש בתורה, ... ( cache )
 • Chukat Torah Reading - Parshah with Rashi : ... כו) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות, וכן (במדבר כ, יד) וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, וביפתח הוא אומר (שופטים יא, יז) וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום וגו', ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פליטי דרפור- סיוע כן, מקלט לא : רק יפתח הגלעדי מגלה כי המואבים נהגו בדומה לאדום: " וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך. ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה" (שופטים ... ( cache )
 • רב פעמית - הרוע יוצא אל הפועל : 17 יוני 2009 ... " וישלח ישראל מלאכים, אל -סיחון מלך-האמורי לאמור. כב אעברה בארצך, לא ניטה בשדה ובכרם--לא נשתה, מי באר: בדרך המלך נלך, עד אשר-נעבור גבולך. ... ( cache )
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | ספר במדבר - פרק כא' : ... יט וממתנה נחליאל ומנחליאל במות כ ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן כא וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר כב אעברה בארצך לא ... ( cache )
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat Devarim : " וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי": זה שאמר הכתוב: "סור מרע ועשה טוב וגו'" (תהילים לד, טו) ולא פקדה התורה לרדוף אחר המצות, אלא "כי ... ( cache )
 • אקטואליה - סיוע כן, מקלט לא : 28 יוני 2007 ... רק יפתח הגלעדי מגלה כי המואבים נהגו בדומה לאדום: " וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך. ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ... ( cache )
 • מדרש רבה במדבר פרשה יט:: : ... שלום במקומך ורדפהו במקום אחר וכן עשו ישראל אע"פ שאמר להם הקדוש ב"ה (דברים ב) החל רש והתגר בו מלחמה רדפו את השלום וישלח ישראל מלאכים אל סיחון נעברה נא. ... ( cache )
 • בס"ד "פרשת- חקת" במדבר פרק יט פסוק א פסוק ב : וישלח ישראל מלאכים אל סיחון וגו', אעברה בארצך. אף על פי שלא נצטוו לשלוח להם לשלום פתחו להם בשלום, לשון רש"י. ועוד אבאר בע"ה במקומו (דברים כ י) כי בכל האומות ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - חקת : וישלח ישראל מלאכים אל סיחון זה שאמר הכתוב סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו לא פקדה תורה לרדוף אחר המצות אלא כי יקרא קן צפור כי תפגע שור אויבך כי תראה חמור ... ( cache )
 • תוכן תורה - FaithBit : [כא] " וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמריג€¦" [רש"י] ובמקום אחר תולה השליחות במשה ג€¦ שמשה הוא ישראל וישראל הם משה לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא ... ( cache )
 • חשיבה חדשה על עברית עתיקה - הבלוג של ישימר - תפוז בלוגים : במדבר כא כא: " וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי". כא 24 "ויכהו ישראל לפי חרב" - כמו יהושע י כח: "ואת מקדה לכד יהושע...ויכה לפי חרב". ... ( cache )
 • more "וישלח ישראל מלאכים אל " :
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/מי היו האדומים? Edom : 5 ספטמבר 2007 ... שופטים יא":17וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה וישב ישראל בקדש" ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת חקת : שלא היה בכולן קל מן יפתח, והוא פירש, שנאמר: וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר, אעברה נא בארצך (שופ' יא יז). ואף משה רמז, שנאמר: כאשר עשו לי בני עשו ... ( cache )
 • more "מלך אדום לאמר אעברה " :
 • more "נא בארצך ולא שמע " :
 • Default Normal Template : "וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמֹר אעברה נא בארצֶךָ ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה..."13. בכל בוקר הם שרים באותה הערגה גם על "אילֵי ... ( cache )
 • more "מלך אדום וגם אל " :
 • דף קשר מספר 290 - פרשת חקת : (4) אף מחדש הוא דבר שלא נזכר בתורה: "וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה" (י"א, יח), וראה לכך במדבר רבה י"ט, טו: "ואחר כך שלחו אל מלך מואב ולא אבה, אף על פי שאינו ... ( cache )
 • ויגש : ואע"פ שלא פירשה משה, פירשה יפתח כמו שאמר (שופטים יא): וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה." לכך צריך להוסיף את העובדה שאופציית הכיבוש בכח של מואב לא היתה קיימת, ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : והוצרכו לסבוב את כל דרומה של אדום עד בואם לדרומה של ארץ מואב, שנאמר (שופטים יא, יז) וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה. והלכו כל דרומה של מואב עד סופה ומשם הפכו ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : ... נא בארצך ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה וישב ישראל בקדש וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב וגו' ויחנו בעבר ארנון ולא באו בגבול מואב. ... ( cache )
 • מידת האמה (מאת דניאל מיכלסון, טל' 02-6518864, daniel : וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה וישב ישראל בקדש. וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ויבא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון ולא באו לגבול מואב כי ארנון ... ( cache )
 • more "מלך מואב שלח ולא " :
 • וכי נחש ממית : ולא אבה. וישב ישראל בקדש " [טז-יז]). לא כן סיחון; הוא מגיב בחריפות רבה, ומקדים ופותח במלחמה נגד ישראל, מלחמה המאלצת אותם להתגונן. ... ( cache )
 • more "אבה וישב ישראל בקדש " :
 • מדורו של יהודה זיו עוסק הפעם באזור עמק רפאים בירושלים. הכותב דן... : בחלק הדרומי של המפה מופיע (בכ"י לייפציג 1 באופן רגיל ובכ"י מינכן 5 במהופך) הפסוק מדברי יפתח למלך עמון, המתאר את הליכתם של בני ישראל: " וילך במדבר ויסב את ארץ ... ( cache )
 • parshablog: July 2009 : וזהו שנאמר ביפתח (שופטים יא, יח) וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ויבא ממזרח שמש לארץ מואב. וכבשו את ארץ סיחון ועוג שהיתה בצפונה של ארץ מואב. ... ( cache )
 • more "וילך במדבר ויסב את " :
 • פרשת חוקת : אם בראשית השנה נתברר שעדיין לא תמו ימי הנדודים, וכי על בני ישראל מוטל לסבוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב באזורי מדבר צחיחים במשך כמחצית השנה, הרי שבבואם אל ... ( cache )
 • פרשת חוקת : לסבוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב באזורי מדבר צחיחים במשך כמחצית השנה, הרי שבבואם אל ערבות מואב במחצית האחרת של השנה נתברר לבני ישראל כי הם כבר בעיצומה של ... ( cache )
 • more "ארץ אדום ואת ארץ " :
 • more "מואב ויבא ממזרח שמש " :
 • more "לארץ מואב ויחנון בעבר " :
 • עולם התנ"ך : ... ג טז): ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון תוך הנחל וגבול, וכן אמר יפתח (שופטים יא יח): ויחנון בעבר ארנון ולא באו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב: ... ( cache )
 • more "ארנון ולא באו בגבול " :
 • פרשת חוקת - מסעות ישראל - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... "ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון תוך הנחל וגבול", וכן אמר יפתח (שופטים י"א י"ח) "ויחנון בעבר ארנון ולא באו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב". ... ( cache )
 • אתר הבית של גילי חסקין - ירדן - טיול ברמת מואב : בתקופות של שפל היה הארנון גבולה הצפוני של מואב: "כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי" (במדבר כ"א 13, 26; שופטים יא יח). המישור הפורה של מואב (יהושע יג, ... ( cache )
 • על הגבול ועל גבול ישראל-ירדן / אליקים רובינשטיין : והשווה: "ולא באו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב" (שופטים יא,יח), שבאות בו שתי המשמעויות כאחת. 5. אנציקלופדיה מקראית, כרך ב, עמ' 395-397, ערך גבול, הסגת גבול ... ( cache )
 • more "מואב כי ארנון גבול " :
 • פרשת חוקת - הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ : כי ארנון גבול מואב ולא גבול עמון, וגם ארץ מואב לא הגיעה "עד הירדן", גבולה הצפוני היה לפני כבוש סיחון קו חשבון "עיר סיחון"... (אבל) טבעית היא הדרישה המופרזת ... ( cache )
 • תיאורית ה"וו" : משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היֹצא מגבֻל האמֹרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמֹרי. על כן יאמר בספר מלחמֹת ה' את וָהֵב בסופה ואת הנחלים ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/מי היו האמורים? Amorites : 21 ספטמבר 2007 ... האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי" במדבר כא":21וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר" במדבר כא":25ויקח ישראל את כל הערים ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : מארץ אדום כי כן כתוב לסבוב ואחרית גבולה פונון ומפונון נסעו אל אובות, כי כן כתוב: ויחנו בנחל זרד במקום אחר יקרא דיבון גד, כי ארנון גבול מואב היה בתחילה. ... ( cache )
 • (Microsoft Word - \343\364\345\357 \347\367\3722.doc) : ו ההרים ראשיהם זה לזה.,. ונעשו דרך כבושה.,. ולא נודע איזה נסמך לחבירו.,. ואותו נחל מפסיק בין תחומי ארץ ישראל לארץ מואב.,. שנאמר. כי ארנון גבול מואב ... ( cache )
 • Fresh - ספר מלחמות ה' : כי בספר במדבר כא'(חקת)פסוק יד' כתוב:האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון.... מעניין. ... ( cache )
 • כותרת : "משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבול האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי. על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ... ( cache )
 • ספר שערי צדק : ... יודע סוד מעברות ארנון והניסים הגדולים שנעשו בהם וארנון הוא סוד מקום מצרנית שבין מואב ובין ישראל כתיב כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי וישראל ירשו ... ( cache )
 • שער הפסוקים : וביאור הענין הוא, כי סיבת והויית ותיקון הקליפה הנקראת מואב, ועשיית גבולה, היה ע" י ארנון, ר"ל ע"י הזווג הב' של או"א כמש"ל, וז"ש, כי ארנון גבול מואב , ... ( cache )
 • more "כי ארנון גבול מואב " :


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-02.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נאום יפתח - טענה ראשונה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/joftim/jf-11-1518