בבא מציעא כ ב

תלמוד בבלי


תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75%
ראשונים | אחרונים

חיישינן לשני שוירי א"ל רב חסדא לרבה פוק עיין דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתנן כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר אמר ליה רב עמרם לרבה היכי פשיט מר איסורא מממונא אמר ליה תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנן פקע ארזא דבי רב מר אמר משום לתאי דידי פקע ומר אמר משום לתאי דידי פקע:

מצא בחפיסה או בדלוסקמא:

מאי חפיסה אמר רבה בר בר חנה חמת קטנה מאי דלוסקמא אמר רבה בר שמואל טליקא דסבי:

תכריך של שטרות או אגודה של שטרות וכו':

ת"ר אכמה הוא תכריך של שטרות שלשה כרוכין זה בזה וכמה היא אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה שמעת מינה קשר סימן הא תני רבי חייא בשלשה כרוכין זה בזה אי הכי היינו תכריך גתכריך כל חד וחד בראשה דחבריה אגודה דרמו אהדדי וכרוכות מאי מכריז מנין מאי אריא תלתא אפילו תרין נמי אלא כדאמר רבינא טבעא מכריז הכא נמי דשטרי מכריז:

רשב"ג אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה וכו':

דאי סלקא דעתך דמלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי דלמא לקיומינהו אזלי דמקיימי דלמא מידא דספרא נפיל לא משהי איניש קיומיה בידא דספרא:

שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה וכו':

דאי סלקא דעתך דלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי דלמא למכתבנהו אזלי הדכתיבי בתלת ידי ספרי ודלמא לקיומינהו אזלי מלוה מקיים שטריה לוה לא מקיים שטריה:

אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות:

אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב וסמפון היוצא מתחת ידי מלוה אף על פי שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול לא מבעיא כתוב בכתב יד סופר דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה וכתב אלא אפילו כתוב בכתב ידו פסול סבר דלמא מתרמי ואתי בין השמשות וקא פרע לי דאי לא יהיבנא ליה לא יהיב לי זוזי אכתוב אנא דכי אייתי לי זוזי אתן ליה תנן זאם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי חשמצאו בין שטרות קרועין תא שמע טנמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהם פרועין כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי שנמצא בין שטרות קרועין תא שמע שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע אמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין תא שמע סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו אימא יתקיים מחותמיו

רש"יעריכה

חיישינן לשני שוירי - אף על פי שבשוירי הידוע לנו אין בה שני יוסף בן שמעון שמא יש שוירי אחרת שיש שם יוסף בן שמעון ושם נכתב ומשליח אחר נפל:

הרי זה יחזיר - דכיון דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת לעיר אחרת שאינה ידועה לנו לא חיישינן:

תרדא - משועמם:

פקע ארזא דבי רב - נשבר העמוד שבית המדרש נשען עליו:

מר אמר משום לתאי דידי פקע - בשביל מזלי שקינא על שגדפתני:

ומר אמר משום לתאי דידי פקע - שהשבת על דברי לביישני בבית המדרש:

חמת - של עור שנותנין בו יין:

טליקא דסבי - טסקא שהזקנים מצניעים בה כלי תשמישן שלא יצטרכו לחפש אחריהם:

כרוכין זה בזה - וזהו סימן שהבעלים נותנים בהם זה יכריז מציאה שטרות מצאתי וזה יאמר שלי הם ושלשה הן כרוכין הן זה בזה:

ש"מ קשר סימן - שיש קשרים שאינן דומין זה לזה ויאמר כך וכך הוא עשוי דאי לא תימא הכי מאי סימנא איכא הכא ותפשוט מינה בעלמא דקשר סימן ובעיא בעלמא היא ומשני מהכא לא תפשוט דתני רבי חייא ג' כרוכין זה בזה הוא אגודה דכרך הוי סימן דכולי עלמא כרכי שטרא שטרא לעצמו וקושרין אותן יחד וזה כרך שלשתן יחד:

דרמו אהדדי - השכיבן זה על זה אורכו על אורכו של חבירו:

מאי מכריז - המוצא מאי מכריז:

מנין - ג' שטרות וזה בא ונותן סימן שכרוכין היו יחד:

אפי' תרי נמי - הואיל ואין צריך לבעלים לתת סימן אלא כריכתן:

כדאמר רבינא - באלו מציאות (דף כה.):

שטרי מכריז - שטרות מצאתי וזה צריך שיאמר כך וכך היו וכרוכין היו הלכך דוקא תלתא אבל תרי מידע ידיע דמיעוט שטרות שתים ואין מנין סימן:

ודלמא לקיומינהו אזלי - אצל סופר הדיינין הכותב הנפק לכל השטרות:

דלווין היו - שפרעום והוחזרו להם:

למכתבנהו אזלי - ומן הסופר נפל ומעולם לא לוו:

סמפון - שובר המבטל שטר וכל דבר המבטל דבר קרי סמפון כדאמר גבי קדושי אשה ומכירת עבד שהמום קרוי סמפון מפני שמבטל את המקח:

היוצא מתחת ידי מלוה - שהוא מונח בידו ולא ביד הלוה:

ספרא אתרמי ליה - וסבר אם יבא בעל חובי לפרעני ואני אין שטרי עכשיו בידי ואם לא יהא שובר מוכן לי לא יפרע כלום:

אפי' כתוב בכתב ידו - שיש לומר אם לא שנפרע למה ליה למהר ולכתוב לפני פרעון הואיל ויודע לכתוב:

ואם יש עמהן סמפון - והכא במלוה עסקינן דקתני מצא שטר בין שטרותיו כו':

כדאמר רב ספרא - לקמן בשמעתין:

שנמצא לו - השטר שהשובר יוצא עליו:

בין שטרותיו קרועים - והוא אינו קרוע לפיכך סומכין על השובר שמקום השטר מוכיח על השובר שהוא אמת שאם לא נפרע לא היה נותן השטר אצל השטרות קרועין כך שמעתי ולי נראה שנמצא השובר בין השטרות קרועין הלכך איכא למימר שנתקבל החוב והשובר הזה אין צריך למלוה הזה אלא ללוה והלוה שכח ביד זה לפיכך נתנו זה עם השטרות שאין צריכין לו דאי ס"ד מלוה כתבו להיות מוכן לו כשירצה לוה לפרעו לא נתנו עם שטרות שאין צריכין לו:

נמצא בין שטרותיו - מתני' היא בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) שני יוסף בן שמעון בעיר אחת ונמצא שובר לאדם אחד בין שטרותיו וכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון שבידי פרוע הוא והיה לו שני שטרות על שניהם:

שטרות שניהם פרועין - שכל אחד יכול לומר על שלי נכתב שובר ובבבא בתרא פרכינן בלא שובר נמי הא תנן אין אחד יכול להוציא שטר חוב עליהם ומוקמינן ליה במשולשין בשטר ואין משולשין בשובר והא הכא דיוצא מתחת יד מלוה הוא:

שנמצא - השטר בין השטרות פרועין וכל אחד אמר זהו שטר שלי:

שבועה שלא פקדנו אבא - משנה היא בשבועות (דף מה.) יתומין מן היתומין לא יפרעו אלא בשבועה ומהו שבועתן שבועה שלא פקדנו אבא בצואת מיתה ושלא אמר לנו קודם לכן ושלא מצינו שובר בין שטרותיו של אבא על שטר זה שיהא פרוע הא אם מצאו סמכינן עליה:

יתקיים בחותמיו - קא סלקא דעתך אם אמר מלוה לא נפרעתי ותדע שהרי לא מסרתי לידך יתקיים בחותמיו על פי חותמיו יתקיים אם החותמיו מעידין שחתמוהו אין המלוה נאמן אבל כל כמה דלא מקיים מהימן דמאן מפיק ליה מלוה ומלוה הא אמר פסול הוא:

תוספותעריכה

איסורא מממונא. וא"ת טפי אנן מחמירין בממונא דהא אין אנו הולכים בממון אחר הרוב ובאיסורא אזלינן בתר רובא אפי' היכא דאיכא חזקה דאיסורא כנגד הרוב ולא חיישינן שמא במקום נקב קא שחיט וי"ל דמכל מקום באשת איש החמירו דמים שאין להם סוף לא תנשא לכתחילה אף על פי שרובם מתים ועוד יש לומר דמדאורייתא לא חיישינן לשני יוסף בן שמעון אבל מדרבנן חיישינן משום לעז ובממונא לא שייך לעז לכך פריך שפיר היכי פשיט מר איסורא מממונא:

מצא בחפיסה או בדלוסקמא. תימה בשלמא חפיסה הוי סימן כדאמר בפרק שני (דף כח.) הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה ינתן לו דמידע ידעה דכל מאי דאית ליה בחפיסה מנח ליה משמע דלאיניש מעלמא הוי סימן אלא דלוסקמא היכי הוי סימן הלא דרך להניח שטרות בדלוסקמא כדתניא בתוספתא דשבועות עשרה דלוסקמאות מלאים שטרות מסרתי לך י"ל דמיירי הכא שנותן בדלוסקמא עצמה סימן שאינו מובהק ולא חיישינן לשאלה לשמא השאיל לאחר ואותו הניח בו שטרות דהכי תקון רבנן דלא חיישינן כמו שתקנו להחזיר אבידה בסימן שאינו מובהק אפילו סימנין לאו דאורייתא:

סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו. נראה דמשמע ליה שהוא ביד המלוה מדקרי ליה סמפון דביד הלוה קרי ליה שובר ולשון סמפון לשון ביטול ועוד דביד הלוה פשיטא דכשר על ידי קיום:

עין משפט ונר מצוהעריכה

קעב א ב ג ד מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף י ע"ש:

קעג ה מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יא:

קעד ו ז ח מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה ח והלכה י , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יח:

קעה ט מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ט: