פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תרכא

סעיף אעריכה


(א) אחרי מות:    והמצטער על מיתת בני אהרן ומוריד דמעות עליהם בי"כ מוחלין עונותיו ובניו אין מתים בחייו זוהר והאר"י ז"ל. ומצוה ללמוד בי"כ משניות יומא. גם ללמוד בסוף יומא המאמרים המדברים במעלות התשובה עיין של"ה. ואין לת"ח לעסוק בתורה ולהשמיט מלהתפלל התפילות והסליחות ובקשות עם הצבור. שכנה"ג.


(ב) ומפטיר:    בהפטרה אין אומרים מלך מוחל וסולח רק ודברך אמת וקיים לעד בא"י וגו'. ד"מ ואחרונים.

סעיף בעריכה


(ג) מילה:    ואומרים זכור ברית ואם חל בשבת אומרים יום ליבשה עסס"י תקפ"ד.

סעיף געריכה


(ד) לתינוק:    דהיינו דמלבד מה שנותנין לפי התינוק כשאומר בדמייך חיי צריך ליתן לו לשתות קצת מהכוס מ"א ע"ש ועיין סי' תקנ"ט ס"ז.

סעיף דעריכה


(ה) עבודה:    דעיקר העבודה של כהן גדול הי' במוסף עיין ט"ז ומ"א.


(ו) לעקור:    וכבר פשט המנהג שגם הש"ץ נופל על פניו. לבוש. אבל לא יעקור רגליו גם יעמוד קצת רחוק בתחילה מהתיבה וכן נוהגים. ועסי' קל"א דיש להשתטח עשבים על הרצפה.

סעיף העריכה


(ז) חטאתי:    החטא שוגג עון מזיד פשע מורד וצ"ל הקל תחלה.

סעיף ועריכה


(ח) המתים:    ולכן נקרא יה"כ בלשון רבים ר"ל לחיים ולהמתים. מהרי"ו.