פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תרכב

סעיף אעריכה


(א) אין כאלהינו:    אבל פיטום הקטורת יש לאומרו. אחרונים.

סעיף בעריכה


(ב) עריות:    התוס' במגילה דף ל"א כתבו הטעם בשביל שהנשים מקושטות לכבוד היום. ובמדרש אית' כשם שהקב"ה הזהיר שלא לגלות ערוה כך לא יגלה ערות עונותיו. ובט"ז כתב הטעם דנפשו של אדם חשקה בעריות טפי מכל עבירות ע"כ מזהירין ע"ז ביוה"כ שהוא יום קדוש ונורא ע"ש. וכן במיתת בני אהרן להורות שלא להקל במצות שלא נמצאו בהם אזהרות כמו בנדב ואביהו. כל בו.


(ג) ביונה:    לפי שיש בו כח התשובה ושאין יכולין לברוח מהש"י. לבוש.


(ד) על התורה:    פי' אנו אין מנהגינו כמ"ש הש"ע אלא אין אומרים כלל על התורה ועל העבודה רק חותמין מגן דוד: אם אין שהות ידלג א"מ להתחיל נעילה בזמנה ועיין סי' תר"כ וטוב לומר מעט סליחות בנחת מהרבה במרוצה. אחרונים.

סעיף געריכה


(ה) צדקתך:    דכתיב בו משפטיך תהום רבה ואנו מבקשי' רחמים ביוה"כ. לבוש.