באר היטב על אבן העזר קעג

סעיף געריכה

(א) חלוצתו:    צ"ע כיון דאחות חלוצה מדרבנן למה אסר בס"ס דרבנן ובפרק כיצד אמרו דספק חלוצה לא גזרו רבנן כנה"ג וכ"כ הב"ח ופסק דלכתחלה אסור מיהו אם קדם וכנס אין מוציאין ע"ש. והב"ש חולק עליו ופסק דאפי' בדיעבד אם כנס מוציאין מידו ע"ש.

סעיף יאעריכה

(ב) ערוה:    בנ"י הניח בצ"ע אשת כהן שנאנסה אם צריכה חליצה וב"ח תמה עליו הא אי' ביבמות דף נ"ו ע"ב אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה ע"כ נשמע אף באונס טומאה כתיב בי' א"כ פטורה מן החליצה כמו זנות ברצון עיי"ש ועיין ביבמות דף י"א ובסוטה ד' ה'.

(ג) ויש להחמיר:    ובחליצת הסוטה לא נפטרה הצרה ב"ש דלא כב"ח ע"ש.