באר היטב על אבן העזר קעד

סעיף אעריכה

(א) דרבנן:    קטלנית או מייבמת ע"ל סימן מ' מש"ש.

סעיף דעריכה

(ב) שיש עליה זיקת ב' יבמים היא וצרתה חולצות ולא מתייבמות:    כצ"ל.