באר הגולה (רבקש) על אורח חיים יד


סעיף אעריכה

(א) ציצית שעשאןמנחות מב א.

(ב) והאשה כשרה — התוספות והרא"ש שם.

סעיף בעריכה

(ג) הטיל ישראל — הרא"ש בהלכות ציצית פוסל והרמב"ם בפרק ח' מהלכות ציצית מכשיר.

סעיף געריכה

(ד) השואלחולין קלו א; מנחות מד א.

(ה) שאלה כשהיא מצוייצת — תוס' שם.

סעיף דעריכה

(ו) מותר ליטול — הרא"ש שם בחולין וסמ"ק ורבינו ירוחם.

סעיף העריכה

(ז) טלית של שותפיןחולין קלו א.