באר הגולה (רבקש) על אורח חיים א


סעיף אעריכה

(א) יתגבר כאריטור.

(ב) שיהא הוא מעורר השחר — ירושלמי.

סעיף בעריכה

(ג) המשכים להתחנן — רא"ש אהא דברכות ג.

סעיף געריכה

(ד) ראוי לכל ירא שמים — רא"ש שם.

סעיף דעריכה

(ה) טוב מעט תחנונים בכוונהטור.

סעיף העריכה

(ו) טוב לומר וכו' — שם בטור.

(ז) ועשרת הדברותתמיד לב ב.

(ח) ופרשת עולה וכו' — תענית כז ב ומגילה לא ב.

סעיף ועריכה

(ט) פרשיות הקרבנות וכו' — כל בו ורא"ש גבי פרשת התמיד.

סעיף חעריכה

(י) יאמר עם הקרבנות וכו' — אורחות חיים בשם הר"י בר יקר על פי ויקרא רבה פרשה ב.

סעיף טעריכה

(כ) יש נוהגין לומר וכו' — שם.