אלשיך על תהלים ב ג

<< אלשיך על תהלים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


וגומרים מאמרם בהגות הריק ואומרים: מה בצע בטורח ההוא, להתקומם "על ה' ועל משיחו" יחד, הלא טוב הוא נפריד ביניהם ש"ננתקה את מוסרותימו", הם הקשרים שבין ה' ומשיחו ועמו, הם תורה, ומצות ישראל. כי נשעבדם ונבטלם ממצות ה' ובזה אל יושיעם ה' ו"נשליכה ממנו עבותימו" אשר באותם החבלים הם מושכים עצמם לעלות על ה' ולהתקשר בו. והעבות, הם זכות האבות הדבקים בו ית' ובבטל את ישראל מתורה ומצות לא יועילו למו זכות אבות נמצאו משליכים ממנו ית' זכות האבות כענין שעשה בחורבן שהשליך דיוקן יעקב ולמה לא יכניעם ה' בהשתעשעם במעמדם בדברים האל: