אלשיך על תהלים א ב

<< אלשיך על תהלים • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


ואמר: "כי אם בתורת ה' כו'" לומר, הנה עד פה תבא מדרגת הסר מרע, כי מאושר יאמר לו בלבד, כי יש לו אושר. מה כ"א כי אם נוסף על זה גם יהיה לו עשה טוב בבחינות אלו: ש"בתורת ה' חפצו" - בהרהור, "ובתורתו יהגה" - שהוא דבור. וגם הוא מעשה היותו יגע בה "יומם ולילה" אושרו גדול הימנו כי "והיה כעץ שתול כו'". והתכת הכתוב, כי הנה בתורה יש בחינה מתייחסת אליו יתברך והיא בחי' סודה, ויש מתייחסת אל האדם והיא פשטה. והנה השיג האדם הסוד לא כל אדם זוכה, אך יחוייב כי גם שלא ישיג אותה יהיה חפצו בה ולא יבצר ממנו דבר מה. ועל זה אמר: "בתורת ה' חפצו", ועל בחינת הפשט אמר: "ובתורתו יהגה" שהוא בתורתו של האיש הנזכר המתייחסת אליו "יהגה יומם ולילה":