איכה רבה פתיחתא ד


ד. עריכה

רבי אבהו פתח:

(הושע ו ז): "והמה כאדם עברו ברית" -

זה אדם הראשון.

אמר הקדוש ברוך הוא: אדם הראשון - הכנסתי אותו לגן עדן, וצויתיו, ועבר על צוויי, ודנתי אותו בגירושין ובשילוחין, וקוננתי עליו איכה:

 • הכנסתי אותו לגן עדן - שנאמר (בראשית ב טו): "ויקח ה' אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן".
 • וצויתיו - שנאמר (בראשית ב טז): "ויצו ה' אלהים על האדם לאמר...".
 • ועבר על צוויי, שנאמר (בראשית ג יא): "המן העץ אשר צויתיך..."
 • ודנתי אותו בגירושין, שנאמר (בראשית ג כד): "ויגרש את האדם".
 • ודנתי אותו בשילוחין, שנאמר (בראשית ג כג): "וישלחהו ה' מגן עדן".
 • וקוננתי עליו איכה, שנאמר (בראשית ג ט): "ויאמר לו אַיֶכָּה", "איכה" כתיב.

אף בניו:

 • הכנסתי אותם לארץ ישראל, שנאמר (ירמיהו ב ז): "ואביא אתכם אל ארץ הכרמל".
 • וצויתים, שנאמר (ויקרא כד ב): "צו את בני ישראל".
 • ועברו על צוויי, שנאמר (דניאל ט יא): "וכל ישראל עברו את תורתך".
 • ודנתי אותם בגירושין, שנאמר (הושע ט טו): "מביתי אגרשם".
 • ודנתי אותם בשילוחין, שנאמר (ירמיהו טו א): "שלח מעל פני ויצאו".
 • וקוננתי עליהם: (איכה א א): "איכה ישבה בדד".