תרומת הדשן/א/רס

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רסעריכה

מים ששתו מהן תרנגולין כשרים הן לנטילת ידים או לאו:

תשובה יראה דלכאורה היה נראה דפסולין משום הא דתנן במס' פרה ובפ' אלו טריפות מייתי לה כל העופות פוסלין בימי חטאת חוץ היונה מפני שהיא מוצצת. ופי' רש"י דשאר עופות אינם מוצצות אלא מגביהין פיהן לאחר שלקטו מן המים והמים נופלים מפיהם והרי הן נעשים כמים שנעשה בהן מלאכה. וקי"ל במס' גיטין שהמלאכה פוסלתן ע"כ, וכן פירש פ"ק דחולין אהא דאם יכולה חולדה לשתות הימנה או נחש לדברי ר"ג, ולפי זה שתו תרנגולין מן המים פסולין גם כן לנט"י משום דנעשה בהן מלאכה והמלאכה פוסלת כדתנן במס' ידים ובפסקי הגאונים בענין נטילת הידים מייתי לה הדיח בהן את הכלי או שמיחה בהן את המדות פסולין לנט"י משום דנעשית בהן מלאכה אמנם התוספות בפ"ק דחולין פליגי ארש"י בהך סברא. ומקשים דמה מלאכה שייכי בשתייה ופירשו ההיא דפסול דשתיית עופות ושרצים במי חטאת מטעם אחר. וכן נראה להוכיח מא"ז הגדול דכתב מפירוש רבינו חננאל דמים שלקק מהן כלב פסולין לנטילת ידים משמע הא שאר בהמות וחיות לא היו פסולין ואי שייכא פסול מלאכה בשתייה שאר בהמה וחיה נמי לפסלן לנט"י בשתייתה כי היכי דפסלי במי חטאת כדתנן במס' פרה ובסמ"ג מייתי לה מי חטאת ששתו מהן בהמה וחיה וכל העופות פסולין חוץ מן היונה. ותו נראה דאפילו לפירוש רש"י דווקא במי חטאת פסלי שאר עופות בשתיה משום דמה שנפלו מפיהם אל המים הנשארים בכלי אין בטילין במיעוטן משום חומרא דמי חטאת אבל לעניין נט"י בטילין ודאי במיעוטן. והכי מוכח דתנן נפל לתוכו דיו קומוס וקנקנתום אם נשתנו מראיהן פסולין הא לא נשתנו כשרים ואע"ג דודאי דיו וקומוס פסולין לנט"י דלא מים מיקרי אלא משום דבטלין במיעוט וצריך עיון בסברא זו בגיליון בתוספות פ' המגרש. ובפירוש משניות דסדר טהרות שפירש רבינו יצחק מסימפונ"ט מצאתי דכתב במס' ידים טבל בהן את הספוג אם נשתנו מראיהן פסולין אבל לא נשתנו כשרין דספוג חשיב כאלו שתה מהן יונה עכ"ל משמע דאי הספוג נחשב כשאר עופות הוה פסול ולא אמרינן בטילין במיעוטן. אמנם יש לומר דאיירי כגון דלא הוי בטלין במיעוטן והא דתלי ביונה לאו למימר דשאר עופות פסלי במים לנט"י אלא לסימנא בעלמא נקט ורוצה לומר דהספוג מוצץ כמו שהיונה מוצצת אבל אי הוה הספוג אינו מוצץ היה פסול לנט"י. הנלעד"כ: