תפארת ישראל על המשנה

פירוש
יכין ובועז "תפארת ישראל"
על המשנה
להרב ישראל ליפשיץ


ששה סדרי משנה
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים כלים
פאה עירובין כתובות בבא מציעא מנחות אהלות
דמאי פסחים נדרים בבא בתרא חולין נגעים
כלאים שקלים נזיר סנהדרין בכורות פרה
שביעית יומא סוטה מכות ערכין טהרות
תרומות סוכה גיטין שבועות תמורה מקואות
מעשרות ביצה קידושין עדיות כריתות נדה
מעשר שני ראש השנה עבודה זרה מעילה מכשירין
חלה תענית אבות תמיד זבים
ערלה מגילה הוריות מדות טבול יום
בכורים מועד קטן קנים ידים
חגיגה עוקצין

על המהדורה

הקדמות ונספחים עריכה

 • פתח התיבה (פיענוח ראשי תיבות לפירוש תפארת ישראל על המשנה).

זרעים

מועד

 • קופת הרוכלים - פתיחה לסדר מועד - אשר בו כלולים כמה עניינים השייכים לסדר מועד אשר נחל בעזרת השם יתברך. והם:
  • א. כלכלת השבת, בו יבוארו שבעה עניינים הנצרכים מאד להתבאר למסכת שבת, והם: כללי ל"ט מלאכות, כללי הטמנה ובשולי שבת, כללי מוקצה, אמירה לעובד כוכבים, מלאכת שבת, שביתת בהמה כלים ועבד, ומסירת דבר למלאכה לעובד כוכבים מערב שבת.
  • ב. כללי חמץ ונוקשה (השייכים לפרק שלישי דפסחים).
  • ג. כללי בגדי קודש (השייכים לסוף פרק שביעי דיומא).
  • ד. כללי הכנה (השייכים לפרק ראשון ופרק שלישי דביצה).
  • ה. כללי מלאכת חול המועד (השייכים לפרק ראשון ושני דמועד קטן).
  • ו. כללי שמחות (השייכים לפרק שלישי דמועד קטן).
 • שבילי דרקיע - פתיחה למס' ראש השנה - והוא למוד לעשות לוח וקאלענדער בעצמו

נשים

 • אבי עזר - חיבור אביו של המחבר, הרב גדליה ליפשיץ, על הלכות אישות, קיצור של חיבורו על שו"ע אה"ע.

נזיקין

קדשים

טהרות

על המהדורה כאן בוויקיטקסט עריכה

 • בפועל, הועלה לכאן רוב הטקסט מאתר ספריא כפי שהוא קיים שם, ללא עריכה מצדנו. מהדורה זו משלבת נוסח המשנה במלואו באותיות מודגשות בתוך דברי הפירוש "יכין".
 • להלן הדברים שנכתבו על המהדורה כפי שרצינו כאן בוויקיטקסט שתהיה, כפי שהיא נועדה להיות.

מהדורה זו של פירוש תפארת ישראל על המשנה לר' ישראל ליפשיץ מבוססת על המהדורות הישנות והנפוצות (). אולם יש בו כמה תכונות חדשות:

 • החידוש העיקרי: שילוב נוסח המשנה במלואו, באותיות מודגשות, בתוך דברי הפירוש העיקרי "יכין", במקום המספרים המופיעים בדפוסים. בכך מתבצע רצונו של בעל ה"תפארת ישראל" שהקורא ישלב את קריאת פירושיו תוך כדי קריאת המשנה ברציפות. ובכך אנו גם נמנעים מלקבוע "דבורי מתחיל" לפי הבנתנו, שהמחבר לא קבע אותם בעצמו (אלא השתמש במספרים).
 • עיצוב חדש וקישורים למקורות בגוף הפירוש שמתאימים למהדורת האינטרנט.
 • פיענוח ראשי תיבות (בעיקר לפי פתח התיבה, שהוא רשימת ראשי תבות שהדפיס בעל התפארת ישראל בעצמו בתחילת כל סדר).
 • פיסוק מלא.
 • חלוקה לפסקאות.
 • תיקוני טעויות בהפנייה למקורות.
 • שינויים קלים בצורת ציוני ההפניות למקורות, וכן הפיכת הסוגריים המרובעים של הפניות אלו לסוגריים עגולים.

הפירוש עצמו מוגש לפי פרקים, דף אחד לכל פרק. הצגה זו מתאימה לאופי הפירוש, שגם הוא נכתב לפי פרקים:

 • בפירוש הנדפס, המיספור לפירוש העיקרי "יכין" עולה ברציפות לאורך כל פרק, ומתחיל מחדש בפרק הבא.
 • במקומות מסויימים האריך המחבר בביאור עיוני של נקודה בפירוש המשנה. החיבור נקרא "בועז".
 • בסוף כל פרק כתב המחבר את סיכום כל הלכותיו ב"הלכתא גבירתא".

נוסח המשנה במהדורה זו הוא זה שקבע בעל ה"תוספת יום טוב" וכפי שנדפס במהדורת וילנא ("משניות עם ע"ג פירושים – יכין ובועז").

הקלדת הפירוש במהדורה זו גם לפי מהדורת וילנא, בהשוואה למהדורה הראשונה (ווארשה) שיצאה בחיי המחבר, ובהדרכתו האישית שלו ושל בנו (הרב ברוך יצחק ליפשיץ). מהדורת וילנא יצאה לאור בהדרכת בנו של המחבר, וכולל את החלוקה ל"יכין" ו"בועז" לחמשת הסדרים הראשונים, כמו שנעשה בידי המחבר בפירושו השני לסדר טהרות.

מהדורה זו תכלול בעיקר את הפירוש השני לסדר טהרות ולא את הראשון, שהרי השני מהווה תיקון והרחבה לראשון. תורם שירצה להוסיף חומר מן הפירוש הראשון יבורך.