תוספתא פסחים פרק א הלכה א

המשנה המקבילה


אור לארבעה עשר
בודקין את החמץ לאור הנר.
אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה, אלא לאור הנר;
לפי שאור הנר
יפה לבדיקה.
אף־על־פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר:

(צפניה א יב): "והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות"
ואומר: (משלי כ כז): "נר אלהים נשמת אדם חופש כל חדרי בטן".


מקבילות

עריכה

אור לארבעה עשר, בודקין את החמץ לאור הנר.

אין בודקין: לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור הככבים, אלא- לאור הנר.

תנא, דבי רבי ישמעאל:
לילי י"ד בודקים את החמץ לאור הנר.
אף-על-פי שאין ראיה לדבר- זכר לדבר,
שנאמר: שבעת ימים שאור לא ימצא (שמות יב יט)
ואומר: ויחפש בגדול החל ובקטן כלה (בראשית מד יב)
ואומר: "בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות(צפניה א, יב)
ואומר: "נר (אלהים) [ה'] נשמת אדם(משלי כ, כז).

תנו רבנן:
אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא- לאור הנר.
מפני שאור הנר יפה לבדיקה.
ואף-על-פי שאין ראיה לדבר- זכר לדבר,
שנאמר: שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם (שמות יב יט)
ואומר: ויחפש בגדול החל (בראשית מד יב)
ואומר: (צפניה א, יב) בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות
ואומר: (משלי כ, כז) נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן.