תו"א על משלי טז ז

(משלי טז ז): "ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו" -

שמע רבי, איקפד.
אתא רבי חייא לאיתחזויי ליה.
אמר ליה: עייא, מי קורא לך בחוץ?
ידע דנקט מילתא בדעתיה, נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין.
ביום תלתין שלח ליה "תא!" הדר שלח ליה דלא ליתי...
לסוף אתא.
אמר ליה: אמאי אתית?
אמר ליה: דשלח לי מר דליתי.
והא שלחי לך דלא תיתי!
אמר ליה: זה ראיתי וזה לא ראיתי.
קרי עליה: ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו"