תו"א על משלי טז ו

(משלי טז ו): "בחסד ואמת יכופר עוון" -

  • (ברכות ה.): "תני תנא קמיה דר' יוחנן: כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו - מוחלין לו על כל עונותיו.
אמר ליה רבי יוחנן: בשלמא תורה וגמילות חסדים, דכתיב בחסד ואמת יכופר עון:
חסד זו גמילות חסדים, שנאמר (משלי כא) "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד";
אמת זו תורה, שנאמר (משלי כג) "אמת קנה ואל תמכור");
אלא קובר את בניו מנין?
תנא ליה ההוא סבא משום ר' שמעון בן יוחאי:
אתיא עון עון: כתיב הכא בחסד ואמת יכופר עון' וכתיב התם (ירמיהו לב) "ומשלם עון אבות אל חיק בניהם"."