שערי תשובה (מרגליות)/אורח חיים/טו


סעיף א עריכה

(א) בטלית אחר. עיין בה"ט. וכן כתב בברכי יוסף בשם תשובת גדולים דאפילו מחדש לחדש מותר, ע"ש:

(ב) בבגד אחר. עיין בה"ט. וכתב בברכי יוסף בשם תשובת מהר"י מולכין ומהר"ם בן חביב כת"י: מי שנפסק בטליתו ב' או ג' ציצית וצריך לעשות אחרים, מ"מ אם נשאר כשר אפילו אחד אין להתירו מהטלית להשליכו, שגם בזה יש משום ביזוי מצוה. אך אם רוצה לעשות ציצית נאות יותר, או שגם הראשונים נאים אלא שבלו קצת ואינם חזקים כל כך, מותר להתירם לעשותם חדשים, ע"ש. וכתב בספר בית יהודה שמותר להתיר כריכת הציצית, אף שהם מכוונים בגימטריא לשם הוי"ה, אין בזה בית מיחוש:

סעיף ג עריכה

(ג) ולא מן העשוי. עיין בה"ט. ובברכי יוסף הביא משו"ת נחפה בכסף שכתב, דבכהאי גוונא שיתיר השני ציצית שבחלק האחד ויתפרנו עם החלק השני ואח"כ יעשה שני ציצית חדשות, גם הב"ח מודה להתיר בכהאי גוונא, ע"ש. והדברים צ"ע לדעת הב"ח בזה וצ"ע בגוף הספר שם:

סעיף ה עריכה

(ד) לדעת רש"י. עיין בה"ט. וכתב הרדב"ז חלק ב סימן של"ו: טלית שנקרע תוך ג' ולא הגיע הקרע עד הנקב אשר הציצית תלוי בו, ולא נפסק אלא נקרע מצד אחד והשני שלם, מותר לתפור אותו. אך כדי לצאת שיטת רש"י יתפור אותו בחוטין שאינן ממין הציצית והטלית. ואם נפסק לגמרי לא יתפור כלל, ואפילו בחוט משי או קנבוס, ע"ש: