שערי תשובה (מרגליות)/אורח חיים/טז


סעיף א עריכה

(א) ורובו של קטן — עיין בה"ט. ומה שכתב שיהיו הכתפים רחבים כו', עיין בשאלות יעבץ ח"א סימן כ' שכתב שאין קפידא שיהיו הכתפים רחבים. ומה שחששו משום דאתי אוירא כו' ליתא, אלא באויר הנחשב כמחיצה ע"י לבוד, אבל לא בבגד, דלא בעינן לאצטרופי לאוירא בהדיה, לא אתי אוירא ומבטל ליה. ועיין בשו"ת חכם צבי סי' נ"ט ע"ש. ועיין בברכי יוסף שיש דעות שונות בשיעור הטלית קטן, ויש לעשות שיקיף הראש וכל גוף האדם עד החזה פנים ואחור. ע"ש בשם מהר"י צמח. ומה שכתב בבה"ט בשם האר"י ז"ל שלא יהיו בתי זרועות לטלית קטן, היינו בתי זרועות ארוכים כמו שעושים למלבוש עליון; אבל מכל מקום יכול לעשות כמו נקב שיכנסו בו הידים. ועיין בכתבי האר"י שהיה לובשו על חלוקו ממש, ואינו מלביש בו את ראשו, ומכל מקום בשעת הברכה עשה עטיפה, ואח"כ שלשלו עד הצואר, והיה מברך להתעטף ע"ש. ומ"ש בשם הבית יעקב, ע"ש דמבואר דאף שרוצה ללבשו כך כשהוא מקופל ואין בו שיעור טלית, מכל מקום אסור ללובשו בלא ציצית, שהרי עומד להתפשט, ע"ש: