שערי תשובה (מרגליות)

ביאור על שולחן ערוך אורח חיים לרבי אפרים זלמן מרגליות.

לספר המוסר "שערי תשובה" מאת רבי יונה גירונדי, ראו שערי תשובה (גירונדי)

תוכן הענייניםעריכה