שמות רבה לא יד


יד.    [ עריכה ]
דבר אחר "אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ" הה"ד (תהלים עה, ח) "כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים" למה דומה העולם הזה לגלגל שבגנה כלי חרס שבו התחתונים עולים מלאים והעליונים יורדין ריקנין כך לא כל מי שהוא עשיר היום הוא עשיר למחר ולא מי שהוא עני היום עני למחר למה שגלגל הוא בעולם (דברים טו, י) "כי בגלל הדבר הזה" א"ר אחא גלגל הוא בעולם שנאמר (משלי כ, כו) "מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן" ואין אופן אלא גלגל שנאמר (שמות יד, כה) "ויסר את אֹפַן מרכבותיו" אשריו כל מי שידו פשוטה לעניים ראה מה כתיב (משלי כב, ב) "עשיר ורש נפגשו עושה כִלָּם ה'" וכן (שם כט, יג) "רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה'" העני קנה חיי העוה"ז והעשיר קנה חיי העוה"ב ועני שפשט ידו ואין בעל הבית רוצה ליתן לו "עֹשֵׂה כִלָּם ה'" מי שעשה את זה עשיר הוא עתיד לעשותו עני ומי שעשה את זה עני הוא עתיד לעשותו עשיר אין לך מדה קשה מן העניות שכל מי שהוא מדוקדק בעניות כאלו דבוקין בו כל יסורים שבעולם וכאלו באו עליו כל הקללות שבמשנה תורה ואמרו רבותינו אלו נתקבצו כל יסורין לצד אחד והעניות לצד אחד העניות מכרעת לכולן:
"לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה" בא וראה כל מי שהוא מלוה ברבית עובר על כל העבירות שבתורה ואינו מוצא מי שילמד עליו זכות כיצד אדם שחטא אחת מכל העבירות ועומד לפני הקב"ה בדין המלאכים עומדין אלו מלמדים זכות ואלו מלמדים חובה שנאמר (דה"ב יח, יח) "ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים על ימינו ושמאלו" אבל מי שמלוה לישראל ברבית אין אחד מהם מלמד לו זכות שנאמר (יחזקאל יח, יג) "בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה" וכל אדם מישראל שמלוה לחבירו ואינו נוטל רבית כאלו קיים כל המצות שכן דוד אומר (תהלים טו, א) "ה' מי יגור באהלך" וכתיב (שם, ה) "כספו לא נתן בנשך וגו'":