שמות רבה ה א

שמות רבה · ה · א · >>

א. עריכה

"ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה" - הדא הוא דכתיב (שיר ח, א) "מי יתנך כאח לי". באיזה אח הכתוב מדבר?

  • אם תאמר בקין - והא כתיב (בראשית ד ח) ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו!
  • אם תאמר כישמעאל ליצחק - הא גרסינן ישמעאל שונא ליצחק!
  • אם תאמר כעשו ליעקב - הא כתיב (שם כז, מא) וישטם עשו את יעקב!
  • אם תאמר כאחי יוסף - והכתיב (שם לז, ד) וישנאו אותו, וכתיב (שם, יא) ויקנאו בו אחיו!
  • אלא כיוסף לבנימן.

(שיר שם) "יונק שדי אמי" - כמשה לאהרן, שנאמר "וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו". אמרו רבותינו זכרונם לברכה: כל נשיקות של תפלות הן, חוץ משלשה: נשיקה של גדולה, נשיקה של פרישות, נשיקה של פרקים:

  • נשיקה של גדולה - שנאמר (ש"א י, א) ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו.
  • נשיקה של פרישות - (רות א יד) ותשק ערפה לחמותה.
  • נשיקה של פרקים - שנאמר וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו.
  • ויש אומרים אף נשיקה של קריבות אין בה גנאי, שנאמר (בראשית כט יא) וישק יעקב לרחל, שהיתה קרובתו.
  • אמר רבי פנחס מעשה היה באח ובאחות שהיה אחד מהם בגוש חלב ואחד מהן בבית מרון נפלה דליקה בביתו של גוש חלב באתה אחותו מבית מרון ונפלה עליו והיתה מחבקתו ומנשקתו אמרה לו איני מרגלת לבא אליך אלא פחדתי דהוית אחי באננקי ופלטת ממנה.

(שיר שם) "אמצאך בחוץ אשקך" - באיזה חוץ? במדבר, מקום שנשקו אחים זה לזה, משה ואהרן: