שולחן ערוך יורה דעה שעג ה


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כל אלו שמיטמא להם -- אפילו שלא לצורך. וי"א דדוקא לצורך.

הגה: ולסברא הראשונה אפילו מת לו מת בשבת -- שאי אפשר לקוברו בו ביום -- שרי לטמאות לו ולשמרו כדי שלא יהא מוטל בבזיון (ת"ה סי' רפ"ג). ונכון להחמיר כסברא האחרונה שלא לטמאות רק לצורך קבורה ולהביא לו ארון ותכריכין (שם בשם תוספות שנ"ץ).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ט) אפילו שלא לצורך. מיטמא ומצוה ליטמא:


(י) וי"א דוקא לצורך. קבורה או להביא לו ארון ותכריכים ואז מצוה ליטמא אבל שלא לצורך אסור לטמאות:באר היטב

▲ חזור לראש