שולחן ערוך יורה דעה שי ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו -- יקבר וישלם מביתו. וכמה ישלם? אם הוא בארץ ישראל משלם בגסה חצי דמיו ובדקה רביע דמיו, ובחוץ לארץ בין בדקה בין בגסה חצי דמיו. והאידנא שאף בא"י אין רוב שדות של ישראל מותר לגדל בהמה דקה אפי' בארץ ישראל הילכך אפי' בא"י אף בדקה משלם חצי דמים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) אם הוא בא"י כו'. שאסור לגדל בהמה דקה בא"י וכמו שנתבאר בח"מ סי' תי"ט הלכך קנסינן ליה דלא לשקול אלא פלגא א"נ כיון שאסור לגדל בהמה דקה בא"י א"כ היה לו טורח גדול לגדלה בחורשים ובמדברות במקום שאינו ישוב הלכך די לו בחצי דמים של בהמה גסה:


ט"ז

יקבר וישלם. פי' אותו האיש שראה המום ישלם:

בגסה חצי דמיו. שהרויח הכהן המזונות שהיה צריך להוציא עליו אילו לא נשחט לפיכך די בחצי דמיו ובדקה בא"י שאסור לגדל שם דקה כי אם ביערים וכמו שכתוב בח"מ סי' תי"ט נמצא שהיה לו טורח גדול על כן סגי ברביע:

באר היטב

(ב) משלם:    שאסור לגדל בהמה דקה בא"י וכמ"ש בחושן משפט סי' תי"ט הלכך קנסינן ליה דלא לשקול אלא פלגא א"נ כיון שאסור לגדל בהמה דקה בא"י א"כ היה לו טורח גדול בחורשים ובמדברות במקום שאין ישוב לכך די לו בחצי דמים של בהמה גסה. ש"ך. וכתב הט"ז ונ"ל דיחזיר למוכר והמוכר יקברנו לא מיבעיא אם המוכר חפץ בכך פשיטא דחייב לתת לו דהוא רוצה לקיים המצוה ואם אינו חפץ בכך מ"מ הטירדא עליו מוטלת כיון שהוא הגורם לזה וא"ל לא יתננו לו כיון שהוא נחשד על כך דלא נחשד לאכלו כמ"ש בסי' קי"ט ס"ב עכ"ל.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש