ש"ך על יורה דעה שי

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) ומכרו ואכלוהו כו'. וכ"ש לא אכלוהו שמחזיר להם הדמים וע"ל סי' קי"ט ס"ק כ"ה:


סעיף געריכה

(ב) אם הוא בא"י כו'. שאסור לגדל בהמה דקה בא"י וכמו שנתבאר בח"מ סי' תי"ט הלכך קנסינן ליה דלא לשקול אלא פלגא א"נ כיון שאסור לגדל בהמה דקה בא"י א"כ היה לו טורח גדול לגדלה בחורשים ובמדברות במקום שאינו ישוב הלכך די לו בחצי דמים של בהמה גסה: